індекси Фукуї

ДФТ дослідження деяких мідних комплексів та їх межа виявлення

Проведено теоретичне дослідження кореляції між низькою межею виявлення (LOD) методу адсорбційної вольтамперометрії (AdSV ) та енергією стабільності комплексів металічних елементів. За допомогою DFT-розрахунків досліджено комплексоутворення мікроелементів міді з використанням як хелатоутворюючих речовин трьох органічних молекул: морин, червоний пірогалол та тимолфталексон. Проведено квантово-хімічні розрахунки на рівні B3LYP/6-31G(d), реалізовані в програмному пакеті Gaussian 09.

Теоретичні дослідження деяких похідних тіосемікарбазиду з міддю з використанням теорії функціонала густини

Проведені теоретичні дослідження виявлення слідів міді у водному розчині з використанням двох похідних тіосемікарбазидів як лігандів: 4-етил-3-тіосемікарбазиду і тіосемікарбазиду. Експериментальні дослідження проведені за допомогою адсорбційної інверсійної вольтамперометрії. Квантово-хімічні розрахунки виконані на базі 6-31G(d) у поєднанні з методом апроксимації локальної спінової щільності та реалізовані в пакеті програм Gaussian 09. Доведено наявність значної залежності між сумарною енергією комплексів міді та межею виявлення: чим стабільніший комплекс, тим нижча межа виявлення.

Взаємодія 5-заміщених 1,4-нафтохінонів і амінотіотриазолів: напрями реакції та регіоселективність

Проведено реакції нуклеофільного заміщення між 5-R-2,3-дихлоро-1,4-нафтохінонами і 4-аміно-5-гетерил-4H-1,2,4-триазол-3-тіолами. Показано, що взаємодія може відбуватися за двома альтернативними напрямами, які регулюються за допомогою умов реакції. Проведено пошук відмінностей в реагуючих атомах досліджуваних молекул внаслідок порівняння розрахованих індексів Фукуї. Експериментально показано вплив електронодонорних та електроноакцепторних замісників у 5 положенні 2,3-дихлор-1,4-нафтохінону на регіоселективність перебігу реакції нуклеофільного заміщення.