ІЧ спектроскопія

Порівняльна характеристика сорбційної активності гідрогелів поліметакрилової кислоти стосовно йонів лантану в деяких міжгелевих системах

Вивчено явища віддаленої взаємодії в міжгелевих системах гідрогель поліметакрилової кислоти – гідрогель полі-4-вінілпіридину (hPMAA-hP4VP) та гідрогель поліметакрилової кислоти – гідрогель полі-2-метил-5-вінілпіридину (hPMAA-hP2M5VP). Встановлено, що питома електропровідність, рН та ступінь набухання гідрогелів PMAA, P4VP та P2M5VP зменшуються під час сорбції йонів лантану за участю міжгелевих систем.

Ініціюючі та структуруючі властивості сечовино-формальдегідних олігомерів з пероксидними групами

Вивчені ініціюючі властивості пероксидних сечовино-формальдегідних олігомерів. Для порівняння вивчено ініціюючу активність у процесі полімеризації стирену пероксидним олігомером на основі епоксидного олігомеру Epidian-5 та трет.-бутилгідропероксиду. Структуруючі властивості сечовино-формальдегідних олігомерів з пероксидними групами вивчено на прикладі ненасичених олігоестерів. Хімізм процесу утворення продуктів просторово-зшитої будови досліджено з використанням ІЧ-спектроскопії.

Дослідження складу та властивостей піроконденсату піролізу зношених автомобільних шин

Одним з варіантів утилізації зношених автомобільних шин є низькотемпературний піроліз, цільовим продуктом якого є піроконденсат. Вивчено фракційний склад і властивості піроконденсату піролізу гумових відходів, отриманого на промисловій установці. Проведено розділення піроконденсату на бензинову та дизельну фракцію і залишок. Встановлено склад та властивості цих фракцій. Проведено рентгенофлуоресцентний аналіз та ІЧ-спектроскопічні дослідження піроконденсату і вузьких фракцій, виділених з нього.

Одержання бітуму, модифікованого низькомолекулярними органічними сполуками із нафтових залишків. 3. модифікування гудрону формальдегідом

Вивчена хімічна модифікація гудрону формальдегіду у вигляді 37% водного розчину в присутності каталізаторів. Як каталізатори використані хлорна та сульфатна кислоти, гідроксид натрію та «кислі» гудрони. Досліджено вплив природи та кількості каталізатора, температури та тривалості процесу й співвідношення компонентів суміші на температуру розм’якшення, пенетрацію, температуру крихкості та зчеплення з поверхнею щебню. Структура модифікованого гудрону підтверджена ІЧ-спектроскопічними дослідженнями. Встановлено структурно-груповий склад модифікованих гудронів.

Дослідження властивостей напівсинтетичної моторної оливи Сastrol 10w-40 після використання у дизельному двигуні

Проведені дослідження експлуатаційних властивостей нової та відпрацьованої напівсинтетичної моторної оливи Castrol 10W-40 для дизельних двигунів автомобілів комерційного класу використання. Наведені результати дериватографічного та ІЧ-спектроскопічного досліджень. За допомогою рентгенофлуоресцентного аналізу встановлено склад неорганічної частини досліджуваних напівсинтетичних олив.

Одержання бітуму, модифікованого низькомолекулярними органічними сполуками із нафтових залишків. 1. вплив природи розчинника на властивості нафтових залишків, модифікованих формальдегідом

Вивчена можливість модифікування нафтових залишків (гудрону і окисненого бітуму) формальдегідом у вигляді 37% водного розчину за температури 393±3 К впродовж 3 годин в присутності органічного розчинника з використанням як каталізатор хлорної кислоти. Як органічний розчинник використано толуен, п-ксилен, нафтовий сольвент і н-октан в кількості від 0 до 40 % мас. на вихідний нафтовий залишок.

Комплексний метод регенерації відпрацьованих мінеральних моторних олив

Розроблено поточну схему комплексного методу регенерації відпрацьованих мінеральних моторних олив (ВММО), який включає процес термоокиснювальної регенерації, вакуумну перегонку та доочищення регенерованої оливи карбамідом. Встановлено, що регенеровані оливи можуть використовуватись, як базові оливи, а побічні продукти процесу – відгін та залишок – можуть використовуватись для виробництва палива та бітуму, відповідно.

Епоксидні композити з натуральним наповнювачем карбонатом кальцію. 2. Одержання епоксидних композитів у присутності монометакрилової похідної епоксидної смоли epidian-6

На основі епоксидної смоли Epidian-6 і метакрилової кислоти синтезована монометакрилова похідна епоксидної смоли Epidian-6, яка містить вільну епоксидну та метакрилову групу (ММАПЕС). Підтверджено структуру ММАПЕС з використанням ІЧ-спектроскопії. Встановлена термічна стабільність ММАПЕС. Вивчено структурування ненаповнених та наповнених СаСО3 епокси-олігомерних сумішей в присутності ММАПЕС. З використанням ІЧ-спектроскопії встановлено хімізм формування сумішей на основі Epidian-5, олігоестеракрилату ТГМ-3, ММАПЕС і поліетиленполіаміну.

Продукти біосинтезу метаболітів штаму pseudomonas sp. ps 17. 1. Одержання та термічні характеристики

Одержано нові продукти біосинтезу штаму Pseudomonas sp. PS-17: біогенні поверхнево-активні речовини (рамноліпідний біокомплекс, дирамноліпід та екзополісахарид) і біополімер полігідроксіалканоат. Вивчено процес термічного перетворення цих продуктів у повітряному середовищі в інтервалі температур 293–1273 К. За результатами термолізу та ІЧ-спектроскопії виявлено утворення рамноліпідного біокомплексу між рамноліпідами та екзополісахаридом при підкисленні супернатанту культуральної рідини до рН=3.

Rheological properties of melts and x-ray method of study of cross-linked polyethylene

In the paper, the X-ray study of cross-linked polyethylene with isopropenyl styrene or acrylonitrile was carried out. It is shown that cross-linking leads to a significant decrease in the area of the exothermic peak, an increase in the resistance of the structured system to thermal oxidation. These data confirm that the increase in resistance to thermal aging of polyethylene cross-linked with acrylonitrile or isopropenyl styrene fraction.