основа Шиффа

Синтез, біологічні та кислотні властивості нових нових похідних 2-метокси-6-[(3-алкіл/арил-4,5-дигідро-1h-1,2,4-триазол-5-он-4-іл)азометин]феніл-п-нітробензоату

3-Алкіл/арил-4-аміно-4,5-дигідро-1Н-1,2,4-триазол-5-они (2) реагують з 2-(п-нітробензокси)-3-метоксибензальдегідом (3) з утворенням відповідних 2-метокси-6-[(3-алкіл/арил-4,5-дигідро-1Н-1,2,4-триазол-5-он-4-іл)азометин]феніл-п-нітробензоатів (4). Досліджено реакції ацетилювання сполук 4 й отримано N-ацетильні похідні типу 5. Нові синтезовані сполуки було повністю охарактеризовано. Крім того, антибактеріальну активність чотирнадцяти нових сполук in vitro було перевірено проти шести бактерій за допомогою методу дифузії в агаровому середовищі.

Синтез, характеристика і біологічна активність суміші лігандів (іміну бензидину та 1,10-фенантроліну) та йонів Fe(II), Co(II), Ni(II) та Cu(II)

За реакцією первинного ліганду (іміну бензидину) (H2L) та вторинного ліганду (1,10-фенантролін) (L`) з йонами металів Fe(II), Co(II), Ni(II) та Cu(II) у мольному співвідношенні 1:2:2 синтезовані бінуклеарні металічні комплекси. За допомогою елементарного аналізу, FT-IR, UV-VIS, магнітної сприйнятливості, молярної провідності, 1H ЯМР та термогравіметричного аналізу TGA-DTA визначено характеристику комплексів. Показано, що комплекси з Fe(II), Co(II) і Ni(II) мають восьмигранну геометрію, тоді як комплекс з Cu(II) має квадратну площинну геометрію.

Tвердий сульфат меламіну для синтезу основ шиффа

Одержано за кімнатної температури сульфат меламіну (Si-MelaSO4H) за реакцією меламіну, іммобілізованого на кремнеземі (Si-Mela) з 0,05 M сульфатною кислотою. За допомогою ТГА підтверджено, що термостабільність каталізатора може сягати 473 К. Наявність на ренгенограммі гострих піків або широких смуг свідчить про те, що поверхня є сумішшю кристалічної та некристалічної природи. Показано, що Si-MelaSO4H можна використовувати для синтезу основ Шиффа та його похідних. Встановлено оптимальні умови використання Si-MelaSO4H: маса каталізатора 0,25 г за 343 К протягом 9 год.