терміносистема

Розроблення термінологічного українсько-російсько-англійського онлайн-словника «Суднові трубопровідні системи»

У статті розглянуто деякі особливості процесу створення українсько-російсько-англійського термінологічного онлайн-словника «Суднові трубопровідні системи». Основну увагу приділено навчальній функції словника.

Автоматизація визначення функцій і продуктивності термінів у терміносистемах

Сутність проблеми полягає в складності аналізу терміносистем великого обсягу, що містять сотні чи тисячі термінів. Щоб розв’язати цю проблему доцільно використати метод сітьового* аналізу, запропонований Е. Ф. Скороходьком. Метод передбачає подання терміносистеми у формі матриці, виокремивши початкові, похідні й кінцеві терміни, а також визначивши їхню продуктивність.

Термінологічна модернізація: поняття «транспортна термінологічна мегасистема»

Сформульовано основні принципи побудови структурної моделі транспортної термінологічної мегасистеми з урахуванням методології системного підходу і прагматичних засад формування типових термінологічних систем споріднених галузей.

Джерела становлення української морфологічної термінології

У статті відображено перші спроби викладу теорії морфології, формулювання змісту її основних понять та творення перших термінів для їхнього позначення в період появи перших слов’янських граматик XVI–XVII ст.

Проблемні аспекти локалізації окремих термінів з прикладної лінгвістики

У статті розглянуто проблеми правильної передачі українською мовою термінів parsing і stemming, вживання яких на сьогоднішній день не обмежується тільки прикладною лінгвістикою. Запропоновано власне українські відповідники, які, на думку авторів, вірно передають значення англійських термінів.

Джерела і способи формування терміносистем комп’ютерної сфери в англійській, польській та українській мовах

У статті розглянуто джерела та способи формування терміносистеми комп’ютерної галузі в англійській, польській та українській мовах

Синонімія та антонімія в українській фітомеліоративній термінології у спеціальних словниках початку ХХІ ст.

У статті висвітлено актуальні проблеми явища синонімії та антонімії у фітомеліо-ративній системі; схарактеризовано синоніми й антоніми за різними критеріями (структурою, поняттєво-семантичними, частиномовною приналежністю); простежено взаємозв’язок синонімічних та антонімічних відношень у галузевій терміносистемі фітомеліорації.