yusnaturalism

Права людини у контексті постмодерного правового світогляду

Природно-правові  концепції  характеризують  права  людини  як  вияв  цінностей
людського буття та прояв об’єктивних потреб. Однак не варто залишати поза увагою те, 
що  осмислення  генезису  й  сутності  прав  людини  домірно  оцінювалося  з  урахуванням
двох  антитетичних  позицій,  юснатуралізму  певним  антиподом  виступав  позити-вістський  підхід  щодо  розуміння  прав  людини.  За  умов  легістського  праворозуміння
концепти  держави  та  закону  домінують  над  концептом  прав  людини,  натомість  у