рівновага

ОДЕРЖАННЯ ІЗОВАЛЕРІАНОВОЇ КИСЛОТИ МЕТОДОМ ЕКСТРАГУВАННЯ ІЗ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

В роботі представлено математичний опис процесу одержання ізовалеріанової кислоти методом екстрагування коренів та кореневищ валер‘яни лікарської з врахуванням особливостей її хімічної будови та природи екстрагенту. Обгрунтовано   традиційний випадок перебігу екстракційного процесу, тобто пряму лінію рівноваги у випадку використання водно-спиртового розчину як екстрагенту та  нетрадиційний  випадок, при застосуванні в ролі екстрагенту води знесоленої, який зображається випуклою лінією рівноваги.

КІНЕТИКА АДСОРБЦІЇ ФОСФАТІОНІВ СИНТЕТИЧНИМИ ЦЕОЛІТАМИ НА ОСНОВІ ЗОЛИ ВИНОСУ ТЕС

Метою даної роботи було вивчення процесу адсорбції фосфату на природних і синтезованих сорбентів, таких як алюмосиликати. Було досліджено сорбційні властивості природного цеоліту щодо фосфату в статичних та динамічних умовах. Cинтезовано і модифіковано цеоліт на основі золи виносу Добротвірської ДРЕС. Встановлено рівноважні значення адсорбційної здатності, побудовано відповідні ізотерми при температурі 20 ° С. Досліджено кінетику адсорбції в умовах механічного перемішування. Встановлено лімітуючи стадії процесу. Розраховано та побудовано епюри швидкостей, потужності та тиску в апарті.

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦIНКИ МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ В ПАМ’ЯТКАХ АРХІТЕКТУРИ ВИГОТОВЛЕНИХ З КАМЕНЮ

Розглянуто застосування термодинамічного аналізу для вивчення рівноваги хімічних реакцій між компонентами пам’яток архітектури виготовлених з каменю та компонентами повітря великих міст. Для оцінювання можливості перебігу хімічної реакції необхідно розрахувати зміну ентальпії, ентропії та енергії Гіббса. Тепловий ефект реакції (зміна ентальпії) та зміна ентропії мають вторинне значення для перебігу таких реакцій. Енергія Гіббса за сталого тиску та температури є критерієм скерованості процесу складовими якої є тепловий ефект та зміна ентропії реакції.

Complex water treatment of agroindustrial complexes

The aim of this work was studying the process of phosphate adsorption on natural and synthesized adsorbents such as aluminosilicates. Sorption properties of natural zeolite concerning phosphates in static and dynamic conditions were investigated. It was found that phosphates were absorbed better in an acidic environment. Zeolites based on fly ashes of Dobrotvir heat power plant were synthesized and modified. The equilibrium values of adsorption capacity were established and the proper isotherms at a temperature 20 °C were built.