об’єктно-орієнтоване програмування

Формування захисних зображень на основі фрактальної геометрії

Розглянуто застосування фрактальної геометрії для захисту зображень. Рекоменду- ється метод, який призначений для побудови зображення за допомогою кривої Гільберта та інших фракталів. На основі цього методу розроблено відповідне програмне забезпечення.

We consider the application of fractal geometry to protect the images. We advise the method that is for constructing images using Hilbert curve and other fractals. Basing on this methods, there was developed appropriate software.

Моделювання алгоритмів природного формоутворення

Розглянуто математичну модель природного формоутворення. Запропонована модель ґрунтується на геометричних властивостях природних елементів. На основі запропонованих формул розроблено відповідне програмне забезпечення для моделювання процесу філотаксису. Отримані результати можуть бути використані у будівництві, архітектурі та у дизайні

Математичне моделювання та аналіз деформаційно-релаксаційного стану в деревині у процесі сушіння

Розроблено математичну модель неізотермічного вологоперенесення та в’язкопружного деформування деревини у процесі сушіння, яка враховує анізотропність та змінність тепломеханічних характеристик. Сформульовану математичну модель реалізовано методом скінченних елементів для в’язкопружного стану з врахуванням накопичення незворотних деформацій. Шляхом об’єктно-орієнтованого аналізу спроектовано та здійснено програмну реалізацію моделі у вигляді задокументованих класів.