χ 2 тест Пірсона.

СТАТИСТИКО СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАВЛЕННЯ ТУРИСТІВ ДО РОЗВИТКУ МІСТ ИЧНОГО ТУРИЗМУ НА ЛЬ ВІВЩИНІ

У статті проаналізовано результати соціологічного опитування туристів з метою
виявлення їхнього ставлення до можливостей і перспектив розвитку містичного т уризму
на Львівщині. За допомогою методів описової (дескриптивної) статистики зведено та
проаналізовано відповіді респондентів. Сформовано профіль туриста Львівщини, який
цікавиться містичним туризмом, шляхом аналізу взаємозв’язків між різними змінними
за результатами соціологічного опитування з використанням методу біваріантного