СТАТИСТИКО СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАВЛЕННЯ ТУРИСТІВ ДО РОЗВИТКУ МІСТ ИЧНОГО ТУРИЗМУ НА ЛЬ ВІВЩИНІ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет “Львівська політехніка”

У статті проаналізовано результати соціологічного опитування туристів з метою
виявлення їхнього ставлення до можливостей і перспектив розвитку містичного т уризму
на Львівщині. За допомогою методів описової (дескриптивної) статистики зведено та
проаналізовано відповіді респондентів. Сформовано профіль туриста Львівщини, який
цікавиться містичним туризмом, шляхом аналізу взаємозв’язків між різними змінними
за результатами соціологічного опитування з використанням методу біваріантного
аналізу (χ 2 тест Пірсона). За результатами дослідження виявлено, що респонденти з
радістю б відвідували містичні місця (об’єкти) Львова та Львівщини, тому доцільно цей
напрям у под альшому розвивати та розробляти нові туристичні програми.

1. Савіцька О.П., Савіцька Н.В., Кулиняк І.Я. Формування туристичної привабливості території. Нау-ковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. 2012. Вип. 22.15. С. 148-154.
2. Стратегія розвитку Львівської області на період 2021-2027 років. URL: https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf.
3. Комплексна стратегія розвитку Львова 2012-2025 рр. URL: https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/0/23349f49bc91ba52c22579...$FILE/Сесія2.pdf.
4. Кулиняк І.Я., Ярмола К.М., Малішевська Б.О. Перспективи розвитку містичного туризму в Україні. Матеріали Міжнародної наукової конференції “Формування сучасної наукової думки” (м. Кропивницький, 31 січня 2020 р.). Кропивницький: МЦНД, 2020. С. 53-56.
5. Verma, S., & Jain, R. Exploiting Tragedy for Tourism. Research on Humanities and Social Sciences. 2013. No 3(8). P. 9-13.
6. Bhuiyan, M.A.H., Siwar, C., & Ismail, S.M. Tourism Development in Malaysia from the Perspective of Development Plans. Asian Social Science. 2013. No 9(9). P. 11. DOI: https://doi.org/10.5539/ass.v9n9p11.
7. Aleksieiev I., Trusova T. State and factors of development perspectives of tourist activity in Ukrainian regions. Economics, Entrepreneurship, Management. 2014. Volume 1, Number 2. P. 47-53.
8. Іванов А.М. “Темний" туризм як один з перспективних видів туризму. Бізнес-навігатор. 2011. № 5. С. 186-191.

9. Алістратова К.Е. Містичний туризм: зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні. Географія та туризм. 2013. Вип. 26. С. 93-101.
10. Сардак С.Е., Таран С.В. Потенціал “темного” туризму в країнах Європи. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 18. С. 27-34. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-5.
11. Шильнікова З.М., Дульцева І.І., Матушкіна М.В. Тенденції розвитку “темного” туризму та його мотиваційні аспекти. Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове видання. Миколаїв, 2018. Вип. 22. С. 586-591. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/112.pdf.
12. Foley M., Lennon J. JFK and dark tourism: A fascination with assassination. International Journal of Heritage Studies. Taylor & Francis. 1996. No 2(4). P. 198-211.
13. Lennon, J. J., & Foley, M. Dark tourism: Cengage Learning EMEA. 2000.
14. Forbes про “чорний” туризм: В Чорнобиль можна з’їздити й без приниження жертв. URL: https://my.ua/news/cluster/2019-08-02-forbes-pro-chornii-turizm-v-chorno....
15. Заставецький Т.Б., Заставецька Л.Б. “Похмурий туризм” як вiдображення трагiчних подiй у iсторії та культурі народiв. Рекреацiйна географiя i туризм. Науковi записки. 2011. № 1. С. 101-107.
16. Скорбный туризм. URL: https://www.2000.ua/v-nomere/derzhava/ukraina_derzhava/skorbnyj-turizm.htm.
17. Grief tourism in Chicago: even sports tourists can’t escape. URL: http://www.grief-tourism.com/grief-tourism-in-chicago-even-sports-touris....
18. Seaton A.V. Guided by the Dark: From Thanatopsis to Thanatourism. International Journal of Heritage Studies. 1996. No 2. Р. 234-244.
19. Best, M. Norfolk Island: Thanatourism, history and visitor emotions. Shima: The International Journal of Research into Island Cultures. 2007. No 1(2). P. 30-48.
20. Blom T. Morbid Tourism: A Postmodern Market Niche with an Example from Althorpe. Norwegian Journal of Geography. 2000. No 54. P. 29-36.
21. Ellen S. (2018). Slovin's Formula Sampling Techniques. URL: https://sciencing.com/slovins-formula-sampling-techniques-5475547.html.
22. Чисельність населення (за оцінкою) на 1 жовтня 2019 року та середня чисельність у січні-вересні 2019 року / Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2019/ds/kn/kn_u/kn0919_u.html.