predictive activity

Ідентифікація об’єктів для синтезу тіосульфонатних похідних бензохінону і гідрохінону

Бензохінон та його відновлена форма гідрохінон належать до фенольних сполук і містяться у живих організмах у вільній формі або у глікозидах. Вони є активними речовинами деяких лікарських рослин і мають фармакологічну дію на організм людини. Відповідно, їх похідні є важливими об’єктами для хімічного синтезу та розроблення нових лікарських засобів. Наведено результати структурної конструкції речовин з фрагментом бензохінону або гідрохінону та сполукою, що містить сірку.

ПРОГНОЗОВАНИЙ СКРИНІНГ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ S-АЛКІЛОВИХ ЕСТЕРІВ 8-ХІНОЛІНТІОСУЛЬФОКИСЛОТИ

Хінолін та його похідні є важливими сполуками для хімічного синтезу та розробки на їх основі нових лікарських засобів. Відоме практичне застосування ряду речовин з хіноліновим гетероциклом вмедичній практиці.Нами проведено прогнозований скринінг біологічної активності, цитотоксичності та токсичної дії на щурахсинтезованих S-алкілових естерів 8-хінолінтіосульфокислоти з використанням відповідних online програм.