попереднє оброблення

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЛІНІЙНОЇ РЕГРЕСІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ КІЛЬКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИТОЛОГІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Про­ве­де­но ана­ліз па­то­ло­гіч­них ста­нів мо­лоч­ної за­ло­зи на під­ста­ві дос­ліджен­ня ци­то­ло­гіч­них зоб­ра­жень. Ци­то­ло­гіч­ні зоб­ра­жен­ня пред­став­ля­ють ок­ре­мий клас бі­оме­дич­них зоб­ра­жень і ви­ко­рис­то­ву­ють­ся при ді­аг­носту­ван­ня он­ко­ло­гіч­них зах­во­рю­вань. Для ді­аг­носту­ван­ня пе­ред­ра­ко­вих і ра­ко­вих ста­нів та так­ти­ки лі­ку­ван­ня лі­ка­рі-ді­аг­ности ви­ко­рис­то­ву­ють ци­то­ло­гіч­ні, гіс­то­ло­гіч­ні та іму­но­гіс­то­хі­міч­ні зоб­ра­жен­ня.