аргон

Визначення константи швидкості руйнування мікроорганізмів після ультразвукової обробки води та дії різних газів

Представлено характер зміни числа мікроорганізмів (паличкоподібних споровмісних бактерій роду Вacillus cereus) для діапазону 102÷106 КУО в 1 см3 від тривалості одночасної дії ультразвукової (УЗ) кавітації та природи різного газу (вуглекислого газу, кисню, аргону). Зображено графічні залежності величин ефективної константи швидкостей руйнування мікроорганізмів (kd) від початкової їхньої чисельності в одиниці об’єму води при різних режимах її обробки. Розраховані ступені руйнування бактеріальних клітин у процесі водоочищення.

Синергічний ефект ультразвукової кавітації та газу при знезараженні води

Досліджено процеси очищення води від бактерій роду Bacillus в умовах барботування самих газів (аргону, гелію, кисню та вуглекислого газу), кавітації та спільної дії газ/кавітація. Виявлено синергічний ефект за умов одночасної дії газу та кавітації (kd(газ/УЗ) >kd(газ) + kd(УЗ) майже вдвічі) та показано, що kd(газ/УЗ) більше за kd(газ) майже на порядок. Встановлено відносний ряд ефективного руйнування мікробних клітин: Ar/US> О2/US> Не/US> СО2/US.