Структурні та стилістичні особливості пам’яток науково-популярного жанру XVIII ст.

Файчук Т. Структурні та стилістичні особливості пам’яток науково-популярного жанру XVIII ст. / Тетяна Файчук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2016. – № 842. – С. 99–102.

1
Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, м. Київ

Типологічне аналізування рукопису лікарського порадника XVIІІ ст. дозволив дослідити структуру, схарактеризувати зміст, лексичні, стилістичні особливості цієї пам’ятки науково-популярного жанру.

1. Аппендиксъ или придатокъ // Рукопис середини XVIII ст. – Інститут рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – ф 30. – спр. № 123. – 30 арк. 2. Історична граматика української мови / Жовтобрюх М. А., Волох О. Г., Самійленко С. П., Слинько І. І. – К. : Вища школа, 1980. – 320 с. 3. Лікарські та господарські порадники XVIII ст. Серія : Пам’ятки української мови / [підгот. до вид. Передрієнко В. А.]. – К. : Наук. думка, 1984. – 128 с. 4. Німчук В. В. Жанри і стилі в історії україн-ської літературної мови / Німчук В. В., Русанівський В. М., Чепіга І. П. – К., 1989. – 293 с. 5. Пере-дрієнко В. А. Формування української літературної мови XVIII ст. на народній основі / Передрієн-ко В. А. – К. : Наук. думка, 1979. – 144 с. 6. Пещак М. М. Розвиток давньоруського і староукраїн-ського наукового тексту / Пещак М. М. – К. : Українознавство, 1994. – 272 с.