Вісник № 842, 2016

УДК 800

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2016. – № 842. – 182 с.

ISSN 0321-0499

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, термінологія природничих та гуманітарних знань.

Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Рекомендувала Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 20 засідання від 23.02.2016 р.)

 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.

За можливі технічні збіги з іншими науковими працями автори відповідають персонально

У цьому номері

(36 статей)
Володимир Зубченко, Юлія Мішура
cc. 59 - 64
Ганна Сивокінь, Яніна Мар’янко, Тетяна Картель, Олена Зайцева
cc. 157 - 160
Оляна Михалик, Марія Коваленко, Леся Шелепетень, Ігор Чабан, Леся Кукуруза
cc. 171 - 172

Редактор Микола Зубков

Комп’ютерне опрацювання Роман Мисак

Художник-дизайнер Анна Христонько

 

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи № 4459 від 27.12.2012 р.

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000