Випуск 1, Номер 1, 2016

У цьому номері

(12 статей)
Roksolyana Shvai, Inesa Baybakova
pp. 15 - 21
Iryna Kozlovska, Marianna Paykush, Iryna Pastyrska
pp. 33 - 38
Володимир ОРТИНСЬКИЙ, Olesya Samokhval
pp. 50 - 58
Liliya Sushentseva, Marianna Havrylyuk
pp. 64 - 70