Volume 1, Number 1, 2016

In this Number

(12 papers)
Roksolyana Shvai, Inesa Baybakova
pp. 15 - 21
Iryna Kozlovska, Marianna Paykush, Iryna Pastyrska
pp. 33 - 38
Liliya Sushentseva, Marianna Havrylyuk
pp. 64 - 70