ПАМ'ЯТІ ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ, ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА, ЗАСЛУЖЕНОГО ДІЯЧА НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ ГРИЦИКА ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА (10.08.1941–12.06.2015 РР.)

1
Національний університет «Львівська політехніка»

Ци­ту­ван­ня за ДСТУ: Сі­ко­ра Л. С. Пам'яті член-ко­рес­понден­та НАН Ук­ра­їни, док­то­ра тех­нічних на­ук, про­фе­со­ра, зас­лу­же­но­го ді­яча на­уки і тех­ні­ки Ук­ра­їни Гри­ци­ка Во­ло­ди­ми­ра Во­ло­ди­ми­ро­ви­ча (10.08.1941–12.06.2015 рр.). Ук­ра­їнсь­кий жур­нал ін­форма­ційних тех­но­ло­гій. 2021, т. 3, № 1. С. 120–121.

Ci­ta­ti­on APA: Si­ko­ra, L. S. (2021). In me­mory of the cor­respon­ding mem­ber of the NAS of Uk­ra­ine, doc­tor of techni­cal sci­en­ces, pro­fes­sor, Ho­no­red Sci­en­ce and Techno­logy Fi­gu­re of Uk­ra­ine Hrytsyk Vo­lodymyr Vo­lodymyrovych (10.08.1941–12.06.2015). Uk­ra­ini­an Jo­ur­nal of In­forma­ti­on Techno­logy, 3(1), 120–121. https://doi.org/10.23939/ujit2021.03.120