Український журнал інформаційних технологій

Видання "Український журнал інформаційних технологій" (далі Журнал) засновано у 2018 р. за рішенням вченої ради Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» від 23 квітня 2018 р.

Журнал є правонаступником збірника наукових праць "Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні науки та інформаційні технології", який входить до переліку фахових видань ВАК України, в яких можна друкувати матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

Журнал призначений для фахівців – програмістів, системних адміністраторів і аналітиків, тестувальників програмного забезпечення, науковців академічних і галузевих установ, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, які займаються вирішенням проблемам у галузі комп'ютерних наук та інформаційних технологій, а також дослідженнями в суміжних областях знань.

Журнал містить такі напрями наукових досліджень:

  • архітектура та компоненти комп'ютерних систем;
  • моделювання інформаційних процесів і комп'ютерних систем;
  • методи і алгоритми сучасних інформаційних технологій;
  • інженерія програмного забезпечення.

Видання "Український журнал інформаційних технологій" публікує статті українською та англійською мовами вітчизняних і зарубіжних вчених, тематика яких стосується зазначених наукових напрямів, а також інших проблем комп'ютерних наук та інформаційних технологій. Журнал є безгонорарним виданням.

У Журналі можна опублікувати оригінальні й фундаментальні наукові праці в усіх областях знань, що стосуються передових досліджень і оглядів інформаційних технологій, їх комерційних і дослідницьких внесків у: автоматизовані системи оброблення інформації та управління; математичне та програмне забезпечення інформаційних систем; моделі та методи оцінювання якості й підвищення надійності програмно-апаратних засобів; інженерію програмного забезпечення; штучний інтелект; криптографічний захист інформації тощо.

Також у Журналі можна друкувати статті, підготовлені за матеріалами доповідей на щорічних Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях і симпозіумах, таких як:

а також на щорічних наукових сесіях Наукового товариства ім. Шевченка у Львові та на інших наукових заходах, що проходять на території України за участю Національного університету "Львівська політехніка".

Мета видання – розширення обсягу публікацій та обговорення наукових ідей з розвитку комп'ютерних наук, інформаційних технологій та суміжних областей знань, а також залучення до цього процесу найбільш вагомих представників вітчизняної та закордонної наукової та професійної спільноти.

Завдання видання:

  • опублікування наукових результатів із удосконалення, розширення та прогресу комп'ютерних наук, інформаційних технологій та суміжних областей знань із впровадження інновацій у виробництво та навчальний процес;
  • розширення партнерської співпраці із закордонними науковими видавничими організаціями, налагодження комунікації між різними групами науковців, у яких на зміну конкуренції (а то й протистояння) приходять конструктивний діалог і порозуміння;
  • підвищення культури рецензування та анотування статей, які потрібно опублікувати, що значно покращить їх якість за допомогою оцінювання поданого матеріалу висококваліфікованими експертами;
  • дотримання редакційної етики, що містить правила порядності, конфіденційності, нагляду за публікаціями, облік можливих конфліктів інтересів та ін.

Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 24010-13850Р від 14 червня 2019 р.

Періодичність видання – 2 номери на рік. Терміни прийому статей – до кінця першого місяця (квітня, жовтня) 2-го та 4-го кварталу.

Вільний доступ до макету статей.

Журнал на сайті електронного наукового архіву Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка".

Журнал у розділі Наукові журнали та конференції.

"Український журнал інформаційних технологій" включено до 

Index CopernicusCrossref