КОМБІНАТОРНА ОПТИМІЗАЦІЯ CИСТЕМ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ДАНИХ

https://doi.org/10.23939/ujit2022.02.056
Надіслано: Жовтень 13, 2022
Прийнято: Жовтень 17, 2022

Ци­ту­ван­ня за ДСТУ: Різ­ник В. В. Ком­бі­на­тор­на оп­ти­мі­за­ція cис­тем нейро­ме­ре­же­во­го крип­тог­ра­фіч­но­го за­хис­ту да­них. Ук­ра­їнсь­кий жур­нал ін­фор­ма­ційних тех­но­ло­гій. 2022, т. 4, № 2. С. 56–60.

Ci­ta­ti­on APA: Riznyk, V. V. (2022). Com­bi­na­to­ri­al op­ti­mi­za­ti­on of systems of ne­ural net­work cryptog­rap­hic da­ta pro­tec­ti­on. Uk­ra­ini­an Jo­ur­nal of In­for­ma­ti­on Techno­logy, 4(2), 56–60. https://doi.org/10.23939/ujit2022.02.056

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

Розглядається проблема підвищення надійності криптографічного захисту даних в нейромережевих системах з гнучким налаштуванням для забезпечення можливості шифрування (дешифрування) та пересилання повідомлень за допомогою використання сучасних методів комбінаторної оптимізації. В основу комбінаторної оптимізації покладено принцип оптимальних структурних відношень, суть якого полягає в досягненні максимальної різноманітності системи за встановлених обмежень на число структурних елементів і їх взаємного розміщення в просторі-часі. Запропоновано використати для нейромережевого захисту даних сигнально-кодові послідовності, які характеризуються високою завадостійкістю і низьким рівнем функції автокореляції. Здійснено порівняльний аналіз запропонованих послідовностей з класичними кодами. Встановлено взаємозв'язок між інформаційними параметрами оптимізованих сигнально-кодових послідовностей, за яких мінімізується значення функції автокореляції таких послідовностей та досягається їх максимальна коректувальна спроможність. Для криптографічного шифрування (дешифрування) даних запропоновано використати кодові послідовності, в яких кількість різнойменних бінарних символів відрізняються між собою не більше, ніж на один символ, що дає змогу мінімізувати значення функції автокореляції кодованого сигналу при фіксованій розрядності кодових послідовностей. Окреслено можливість формування шифрування (дешифрування) повідомлень шляхом використання різного виду оптимізованих сигнально-кодових послідовностей залежно від поставлених вимог до функціонування системи нейромережевого криптографічного захисту даних за конкретних умов забезпечення необхідної надійності охорони зашифрованих повідомлень з урахуванням обмежень на тривалість надсилання та рівня шумів в каналах зв'язку.

[1] Barker's code. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/. [In Ukrainian].
[2] Kronecker's product. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/. [In Ukrainian].
[3] Maksymyuk, T., Beshiey, M., Klymash, M., Petrenko, O. & Matsevityi, Y.(2018). Eavesdropping-resilient wireless communication system based on modified OFDM/QAM air interface. Proceedings of the 14-th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), Slavske, 1127-1130.
https://doi.org/10.1109/TCSET.2018.8336392
[4] M-sequence. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/. [In Ukrainian].
[5] Riznyk, V. V. (1989). Synthesis of optimal combinatorial systems. Lviv: Vyshcha Shkola. [In Ukrainian].
[6] Riznyk, V. V. (2016). Models of optimum discrete signals on the vector combinatorial configurations. Visnyk NTUU KPI. Seria-Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (65), 13-25.
https://doi.org/10.20535/RADAP.2016.65.13-25
[7] Riznyk, V. V. (2019). Combinatorial optimization of multidimensional systems. Models of multidimensional intelligent systems. Lviv: Vydavnyctvo Lvivskoji Politekhniky. [In Ukrainian].
[8] Tsmots, I., Rabyk, V., Lukashchuk, Yu., Teslyuk, V., & Liubun, Z. (2021). Neural Network Technology for Protecting Cryptographic Data.
https://doi.org/10.1109/ELIT53502.2021.9501094