Programme Committee

Chukhray Nataliya Ukraine (chairman)
Znak Zenovii Ukraine (deputy chairman)
Sobchuk Henryk Poland (deputy chairman)
Malovanyy Myroslav Ukraine (deputy chairman)
Pavlyuk Myroslav Ukraine 
Lupashku Tudor Moldova 
Mukha Orest Ukraine
Nijnik Maria United Kindom
Chowaniec Józef Poland
Zhuk Volodymyr Ukraine 
Chernyuk Volodymyr Ukraine