H. P. Yenhalycheva

Yu.BI SEISMIK UKRAINE, LTD
04655, Kyiv, Kudryavsky Uzviz, 7, of. 920

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House