The analysis natural and natural-technogenic hazards on the territory of Lviv

Authors:
1
Ivan Franko National University of Lviv

The article was dedicated to analysis of nature and nature-technogenic hazards witch was determined of development of contemporary morphodynamic processes. Also was elucidating peculiarity of each process. Carry out the qualitative analysis of hazards and regionalizing the territory of L'viv by them values.

1. Bohutskyi A.B., Voloshyn P. K. Problemy vyvchennia sulfatnoho karstu Lvova // Visn. Lviv, un-tu. Ser. heohr., 1994, Vyp. 19. -S. 155-161.

2. Voloshyn P., Kachur R. Vplyv morfodynamichnykh protsesiv na formuvannia ekoloho-heohrafichnoi sytuatsii v urbo- systemi Lvova //Ukraina ta hlobalni protsesy: heohrafichnyi vymir. T. 2. Kyiv- Lutsk, 2000.-S. 102-106.

3. Voloshyn P.K. Pryrodno-antropohenni deformatsii zemnoi poverkhni urbanizovanykh terytorii yak pokaznyk heodynamichnoho ryzyku // Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia.-2002.~Vyp. 62.-S. 14-20,

4. Gladkevich G.I. , Kruzhalin V.I., Mazurov ІO.L. Tipologicheskaja differenciacija territorii po risku posledstvij stihijnyh bedstvij //Izv. AN Serija geogr., 2000, № 6 -S. 57-65.

5. Dzekcer E.S. Geologicheskaja opasnost' i risk (metodicheskie issledovanija) //Inzhenernaja geologija. 1992. № 6.-S. 3-10.

6. Kovalchuk I. Ryzyk rozvytku nebezpechnykh pryrodnykh i tekhnohennykh heomorfolohichnykh protsesiv // Ukrainska heomorfolohiia: stan i perspektyvy. Mah. Mizhnar. nauk.- prakt. konf. (Lviv, 25-26 lystop. 1997 r.).Lviv: “Merkator”, 1997. -S. 205-208.

7. Metodicheskie ukazanija po provedeniju analiza riska avarij gidrotehnicheskih sooruzhenij / Pod red. E.N. Bellendira, S.V. Sol'skogo, N.Ja. Nikitinoj. - S -Pb., OAO VNIIGim. Vedeneeva, 2000. - 87 s.

8. Mirotok S.G, Teorija riska i praktika obespechenija bezopasnosti urbanizirovan­nyh territorij //Inzhenernaja geografija. Jekologija urbanizirovannyh territorij.- Jaroslavl', 1999. - S. 308-312.

9. Palienko V.P. K probleme ocenki jekologoneogeodinamicheskogo riska v Ukraine //Mat. Nauk-tehn. konf. “Problemi tehnoprir. avrіj і katastrof u zv’jazku z rozv. geolog, proc”,— K., 1997. -S. 93-97.

10. Paliienko V.P. Kontseptualni zasady otsinky ekoloho-neoheodynamichnoho ryzyku II Mat. Nauk.-tekhn. semin .” Heomonitorynh — 99” (13-16 lystop. 1999 m. Morshyn). -Lviv 1999. S. 70-72.

11. Paliienko V.P. Heodynamichni doslidzhennia v konteksti kompleksnoi otsinky terytorii z metoiu vyrishennia problem ekolohichnoi bezpeky // Ekolohiia dovkillia ta bezpeka zhyttiediialnosti. 2001. № 4. -S. 3-10.

12. Ragozin A.L. Teorija i praktika ocenki geologicheskih riskov // Diss. v vide nauchi, dokl. na soisk. uchen. step. dokt. geol.-min. nauk. M.: PNIIIS Gosstroja Rossii, 1997 -59 s.

13. Ragozin A.L. Sovremennye tehnologii analiza riska i umen'shenija poter' ot opasnyh geologicheskih processov //Mat. Mіzhnar. nauk.-prakt. konf. (25-28 travnja 1999 r., m. Jalta). K., 1999.-S.Z-4.

14. Rudko H.I., Yakovlev Ye.O., Rahozin O.L. Monitorynh protsesonebezpechnykh terytorii ta rozrakhunok ryzyku tekhnopryrodnykh avarii i katastrof. -K., 1997. - 79 s.