Land fund of Ukraine: the essence of concept and the structure

Authors: 
Nataliya Lesko

The concept of “land fund of Ukraine” is considered in the article. Characteristics of main land features as common object of land relations and land area as a direct object of land relations are considered. The structure of the land fund is analyzed. The author defines “land fund of Ukraine” concept.

 1. Боклаг В. А. Оптимізація структури земельного фонду в системі державного управління земельними ресурсами України / В. А. Боклаг, Н. Б. Александрова // Держава та регіони. Сер. : Державне управління, 2013. – № 2 (42). – С. 43–47.
 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [голов. ред. В. Т. Бусел. – К. : Перун, 2005. – 1728 с.
 3. Юридична енциклопедія : В 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998. – 744 с.
 4. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – Додаток до № 3–4. – Ст. 2.
 5. http://uk.wikipedia.org/wiki/Земельні_ресурси
 6. Регіональна економіка. Словник-довідник. / О. Д. Богорад, О. М. Невелєв, В. М. Падалка, М. В. Підмогильний / за ред. М. В. Підмогильного. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Тираж”, 2004. – 346 с.
 7. Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. – [18-е изд.]. – М. : Рус. яз., 1986. – 797 с.
 8. Про охорону земель : Закону України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – Додаток до № 39. – Ст. 349.
 9. Носік В. В. Право власності на землю українського народу : монографія / В. В. Носік. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 543 с.
 10. Титова Н. І. До концепції нового земельного закону / Н. І. Титова // Право України. – 2000. – №4. – С. 68–73.
 11. Бондар О. Г. Земля як об'єкт права власності за земельним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 “Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право” / О. Г. Бондар. – К., 2005. – 19 с.
 12. Природно-ресурсове право України : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. ] / Е. А. Бавбекова, Л. О. Бондар, Н. С. Гавриш, О. В. Глотова, В. К. Гуревський; ред.: І. І. Каракаш. – К. : Істина, 2005. – 376 c.
 13. Семчик В. І. Земельне право України: [підруч. для студ. юрид. спец. виш. навч. закл.] / В. І. Семчик, П. Ф. Кулинич, М. В. Шульга. – К. : Вид. Дім “Ін Юре”, 2008. – 600 с.
 14. Кишко-Єрлі О. Б. Землі, що потребують відновлення, як нова категорія земель України / О. Б. Кишко-Єрлі // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 4. – С. 297–301.
 15. Ковалів О.І. Обґрунтування змін до Конституції України щодо землі та її природних ресурсів / О. І. Ковалів // Землеустрій і кадастр. – 2014. – № 2. – С. 22–28.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 174–178