Special principles of legal status of minors

Received: December 28, 2015
Accepted: December 28, 2015
Authors: 
N. V. Ortynska

The article addresses the problem of the legal status of minors. The principles of the legal
status of this category are adressed. They are divided into two categories: general and special.
A detailed analysis of specific legal principles of the legal status of minors in a democratic state
is provided

1. Колодій A. M. Права людини і громадянина в Україні : навч. посіб. / A. M. Колодій,
А. Ю. Олійник. – Юрінком Інтер, 2003. – 336 с. 2. Кушніренко О. Г. Права і свободи людини та
громадянина: навч. посіб. / О. Г. Кушніренко, Т. М. Слінько. – X. : Факт, 2001. – 440 с. 3. Бех I. Д.
Виховання особистості : в 2 кн. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – Кн. 1 : Особистісно- орієнтований
підхід: теоретико-технологічні засади. – 2003. – 280 с. 4. Гайдай-Бандурка І. О. Міжнародні акти
з питань кримінально-правового захисту прав дітей / І. О. Гайдай-Бандурка // Право і Безпека. –
2014. – № 1. – С. 6–10. 5. Христова Г. Доктрина “R2P”: зобов’язання держави та міжнародної
спільноти щодо захисту прав людини / Г. Христова // Вісник Національної академії правових наук
України. – 2014. – № 2. – С. 42–52. 6. Бандурка І. Об’єкт посягання в злочинах проти прав та
свобод людини / І. Бандурка // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 180–185.