Peculiarities of part-time work: legal aspect

Received: December 30, 2015
Accepted: December 30, 2015
Authors: 
B. M. Hamaliuk

The article deals with the issues of part-time work. The analysis of the theoretical
principles and problems of practical application of part-time work in Ukraine as a legal form
of work organization is carried out. The current state of the legal provision and the purpose of
part-time work under the conditions of market economy are investigated

1. Веренич Н. В. Особливості правового регулювання праці за сумісництвом та суміщенням
професій (посад) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 –
трудове право; право соціального забезпечення ; Національний університет внутрішніх справ. –
Харків : [б. в.], 2003. – 19 с. 2. Гамалюк Б. М. Трудове право [Текст] : конспект лекцій для
студентів усіх форм навчання. – Івано-Франківськ : ІМЕ “Галицька Академія”, 2004 – 344 с. 3. Про
роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій: Постанова
Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 р. № 245 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/245-93-%D0%BF 4. Джулай Г. Г. Правове регулювання праці за
сумісництвом / Г. Г. Джулай // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – Вип. 4. – С. 63–68.
5. Панченко М. В. Особливості суміщення та сумісництва професій (посад) в органах СБ України /
М. В. Панченко // Європейські перспективи. – 2012. – № 3(3). – С. 132–136. – Режим доступу:
http://nbuv. gov. ua/j-pdf/evpe_2012_3(3)__26. pdf. 6. Про практику застосування судами
законодавства про оплату праці: Постанова пленуму Верховного Суду України №13 від 24.12.1999 р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0. rada. gov. ua/laws/show/v0013700-99
7. Кодекс законів про працю України № 322-VIII від 10.12.1971 р. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/322-08 8. Про затвердження Інструкції про порядок
ведення трудових книжок працівників : Наказ Мінпраці, Мін'юсту України, Мінсоцзахисту
населення України № 58 від 17.08.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.
rada. gov. ua/laws/show/z0110-93 9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду
оплати праці : Закон України № 77-VIII від 28.12.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/77-19 10. Про відпустки : Закон України № 504/96-ВР
від 15.11.1996 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3. rada. gov.
ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80. 11. Проект Трудового кодексу України № 1658 від
27.12.2014 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1. c1. rada. gov.
ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221