Legal mistakes in criminal legislation: problems of criminalization and decriminalization

2018;
: pp. 142-147
Authors:
1
Institute of Jurisprudence and Psychology, Lviv Polytechnic National University

The article is devoted to the investigation of the criminal law enforcement of the norms
on the legal error in the criminal legislation of Ukraine. The analysis of these norms was
carried out according to certain criteria and generalized conclusions were drawn. It is noted
that technical and legal law-making mistakes serve as a weighty argument in favor of the need
for substantial reform or modernization of criminal legislation, correction of mistakes made.
At the heart of these reforms must be a truly new, scientifically sound, which corresponds to
contemporary criminal challenges, the concept of criminal and criminal-legal policy.

1. Baranov V. M. Ystynnost norm sovetskoho prava. [The truth of the norms of Soviet law] Saratov,1989. 400 s. 2. Shutak I. D. Yurydychna tekhnika: kurs lektsii. [Law machinery: course of lectures.] Ivano-Frankivsk : Laboratoriia akad. doslidzh. pravovoho rehuliuvannia ta yuryd. tekhniky; Drohobych: Kolo,2015. 228 s. 3. Syrykh V. M. Teoryia hosudarstva y prava. [The theory of state and law]. M., 2005.4. Lukasheva A. V. Zakonotvorcheskye oshybky.[Legitimate mistakes] Hrazhdanyn y pravo. 2000. No. 3.S. 36-52. 5. Podorozhna T. S. Zakonodavchi definitsii: poniattia, struktura, funktsii: monohrafiia.[Legislativedefinitions: concept, structure, functions: monograph]. Lviv: PAIS, 2009. 196 s. 6. Fatkullyna M. B.https://doi.org/10.1201/b13300-15Yurydycheskye y faktycheskye oshybky v uholovnom prave: problemы kvalyfykatsyy: avtoref. dys. ... kand.yuryd. nauk.[Legal and factual mistakes in criminal law: problems of qualification: author's abstract. dis ...Candidate lawyer sciences]. Ekaterynburh, 2001. 7. Fris P. L. Kryminalizatsiia i dekryminalizatsiia ukryminalno-pravovii politytsi. [Criminalization and decriminalization in criminal law.] Visnyk Asotsiatsiikryminalnoho prava Ukrainy. 2014. No. 1 (2). S. 19-28. 8. Demydova L. M. Kryminalizatsiia zapodiianniamainovoi shkody: poniattia, pidstavy ta yikh vydy.[Criminalization of causing property damage: concept,grounds and their types.] Pytannia borotby zi zlochynnistiu : zb. nauk. pr.Kh., 2009. Vyp. 18. S. 53-65.9. Kaufman M. A. O pryntsype besprobelnosty zakona y neyzbыtochnosty zapreta v uholovnom prave.Uholovnoe pravo. [On the principle of the unprofitability of the law and the non-exhaustion of theprohibition in criminal law] 2003. No. 4. S. 36-38. 10. Kryminalne pravo Ukrainy. Zahalna chastyna:pidruchnyk [Criminal Law of Ukraine. General part: tutorial] / za red. M. I. Bazhanova, V. V. Stashysa,V. Ya. Tatsiia. K.; Kh.: Yurinkom Inter - Pravo, 2001. 416 s. 11. Kuchera A. V. Pomylky u pravi: pomylky,yaki dopuskaiut osoby pry vchynenni posiahan. [Errors in law: mistakes made by a person in committing anattack]. URL: http://pjv.at.ua/vypusk1/Visnyk_2011_1/Kuchera.pdf. 12. Uholovnoe pravo zarubezhnыkhhosudarstv. Obshchaia chast : ucheb. Posobye [Criminal law of foreign states. The general part: study.allowance] / pod red. y s predysl. Y. D. Kozochkyna. M.: Omeha-L; Yn-t mezhdunar. prava y эkonomykyym. A. S. Hryboedova, 2003. 576 s. 13. Maritchak T. M. Pomylky u kvalifikatsii zlochyniv yak predmetsudovoho reahuvannia: poniattia, vydy ta protsesualni sposoby usunennia. [Mistakes in the classification ofcrimes as a subject of judicial response: the concept, types and procedural methods of elimination.].PravoUkrainy. 2002. No. 10. S. 40-42.https://doi.org/10.1177/1742271X0201000311

Martjanova T. "Legal mistakes in criminal legislation: problems of criminalization and decriminalization". http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-894-18-2018/legal-mistakes-criminal-legislation-problems