Correlation of scientific approaches to the definition of justice

2020;
: 42-47
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

A review of scientific perspectives on the definition of justice demonstrates its ambiguity and problematic nature, and consequently updates its research. The article analyzes the theoretical works of well-known scientists constitutional provisions on justice and defines modern approaches to the interpretation of this concept. Justice has been found to be the solution of certain disputes (conflicts) by the courts on the basis of law, which is equal to justice, equality, freedom and humanism. It is argued that justice is ontologically meaningful only in the dimension of justice.

1. Lazareva V. A. Sudebnaia vlast y ee realyzatsyia v uholovnom protsesse [Judiciary and its implementation in criminal proceedings]. Samara: Yzd-vo “Samarskyi unyversytet”, 1999. 136 p. 2.Sudebnaia vlast [Udiciary] Abova T. E., Abrosymova E. B., Borovskyi M. V., Bulakovskyi S. V., y dr.; Otv. red.: Petrukhyn Y. L. Moskva: OOO “TK Velby”, 2003. 720 p.3. Zahainova S. Sudebnыe aktы v hrazhdanskom y arbytrazhnom protsesse [Judicial reform in Ukraine: disappointments and hopes]. Moskva: Volters Kluver, 2007. 400 p.4. Kyvalov S. V. Sudebnaia reforma v Ukrayne: razocharovanyia y nadezhdы [Judicial reform in Ukraine: disappointments and hopes]. Odessa: Yurydychna literatura, 2010. 311 p.5.Samokhvalov V. P. Zahalna teoriia sudovoi vlady: systemno-pravovi aspekty rozvytku[General theory of judicial power: system-legal aspects of development]: navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. Ukrainy. Kyiv: Yustinian, 2010. 135 p.6.Smokovych M. Sudova vlada: mistse v suspilstvi ta sudovyi control [Judiciary: place in society and judicial control]. Yurydychna Ukraina. 2012. № 10. P. 103–106.7.Chernushenko A. V. Sudova vlada i sudova systema Ukrainy [Judiciary and the judicial system of Ukraine]. Sudova apeliatsiia. 2005. № 1. P. 15–16.8. Tkachuk O. Funktsii sudovoi vlady ta sfera tsyvilnoho sudochynstva[Functions of the judiciary and the sphere of civil proceedings]. Chasopys tsyvilnoho i kryminalnoho sudochynstva. 2016. № 3. P. 77–96.9. Brыntsev V. D. Sudebnaia vlast (pravosudye)[Judiciary (justice)]. Ytohy reform 1992–2003 hh. na Ukrayne. Kharkov: Ksylon, 2004. 224 p.10. Shtohun S. Funktsii ta povnovazhennia sudovoi vlady[Functions and powers of the judiciary]. Yurydychna Ukraina. 2008. № 4. P. 88–92.11. Husarov K. V. Perehliad sudovykh rishen v apeliatsiinomu ta kasatsiinomu poriadkakh [Review of court decisions in the appellate and cassation procedures]. Kharkiv: Pravo, 2010. 352 p.12. Hrytsenko I. S., Pohoretskyi M. A. Sudova vlada v Ukraini: do vyznachennia poniattia [Pogoretsky MA Judiciary in Ukraine: to define the concept]. Pravo i suspilstvo. 2012. № 2. P. 23–27.13. Shcherbaniuk O. V. Stanovlennia kontseptsii sudovoho prava [Formation of the concept of judicial law]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 2015. T. 1. P. 157–160.14.Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 %D0 %BA/96-%D0 %B2 %D1 %80. 15.Avdeenko N. Y. Mekhanyzm y predelы rehulyruiushcheho vozdeistvyia hrazhdanskoho protsessualnoho prava[The mechanism and limits of the regulatory impact of civil procedural law ]. L.: Yzd-vo LHU. 1969. 72 p.16.Voskobytova, L. A. Teoretycheskye osnovы sudebnoi vlasty [Theoretical foundations of the judiciary] : uchebnyk. Moskva: Norma : YNFRA-M, 2020. 288 p.17.Selivanov A. Sudove pravo yak samostiina haluz systemy suchasnoho ukrainskoho prava [Judicial law as an independent branch of modern Ukrainian law]. Pravo Ukrainy. 2015. № 3. P. 9–17.18.Bihun V. S. Filosofiia pravosuddia yak napriam filosofii prava [Philosophy of justice as a direction of philosophy of law]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2009. № 4. P. 19–26.19.Malyshev B. Sudova pravotvorchist yak zasib dosiahnennia mety pravosuddia [Judicial lawmaking as a means to achieve the goal of justice]. Visnyk Vyshchoi rady yustytsii. 2011. № 1 (5). P. 47–62.20.Talykin Ye. A. Zmist poniattia “pravosuddia” u konteksti funktsii hospodarskoho sudu [The content of the concept of “justice” in the context of the functions of the commercial court]. Universytetski naukovi zapysky. 2011. № 4. P. 164–169.21.Pohrebniak S. P. Osnovopolozhni pryntsypy prava (zmistovna kharakterystyka) [Fundamental principles of law (substantive characteristics)]. Kharkiv: Nats. yuryd. akad. Ukrainy im. Yaroslava Mudroho, 2008. 240 p.22. Huralenko N. A. Tsinnisnosmyslovi konstanty suddivskoho piznannia [Value-semantic constants of judicial cognition]: dysert. na zdob. nauk. stupenia doktr. yuryd. n. Chernivtsi, 2016. 393 p.

Vatamanyuk L. "Correlation of scientific approaches to the definition of justice" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-2020/correlation-scientific-approaches-definition