Formation and nature of preventive measures as measuresprocedural coercion in criminal procedural legislation and in the theory of criminal process of Ukraine

2020;
: 223-230
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article is devoted to the issues of formation and nature of preventive measures in the system
of measures of procedural coercion in criminal proceedings, which existed in the Ukrainian lands
during the long-term historical development of the Ukrainian statehood. In particular, the theoretical
analysis in the historical aspect of the essence of preventive measures in criminal proceedings in the
territory of modern Ukraine in the periods of: Kievan Rus, Grand Duchy of Lithuania and Polish-
Lithuanian states of the Commonwealth, Cozzacks, Austro-Hungarian and Russian empires, of the
Soviet period, and also investigates the essence of preventive measures as measures of procedural
coercion and measures to ensure criminal proceedings in the criminal procedural legislation of modern
Ukraine.

1.Konstytutsiia Ukrainy[The Constitution of Ukraine] [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 %D0 %BA/96-%D0 %B2 %D1 %802.Kryminalnyi protsesualnyi kodeks
Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine ] [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-173.Kryminalno-protsesualnyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code
of Ukraine] vid 28.12.1960 r.[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-
054.Kryminalno-protsesualnyi kodeks USRR[Criminal Procedure Code of the USSR]: Sbornyk uzakonenyi USRR.
1922, № 41. -712 p. 5. Uholovno-protsessualnыi kodeks USRR [Code of Criminal Procedure of the USSR].
Ofytsyalnoe yzdanye v redaktsyy 1927 hoda. Kharkov: Yurydycheskoe yzdatelstvo narkomiusta USSR, 1927. 126
p.6.Biletska K. K. Vynyknennia ta stanovlennia zapobizhnykh zakhodiv na terytorii suchasnoi Ukrainy[Occurrence
and formation of precautionary measures on the territory of modern Ukraine ] – Yurydychnyi naukovyi elektronnyi
zhurnal – traven 2014 roku. – 95p. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.lsej.org.ua/5_2014/36
7.Hutkyn Y. M. Merы presechenyia v sovetskom uholovnom protsesse [Preventive measures in the Soviet criminal
process]. – M., 1963.– 189 p.8.Davыdov V. A. Zakliuchenye pod strazhu kak mera presechenyia[Detention as a
measure of restraint]: Dys. kand. yuryd. nauk. – M., 1978. – 206 p.9.Denezhkyn B. A. O protsessualnom polozhenyy
obvyniaemoho y ukreplenyy harantyi zashchytы eho prav[On the procedural position of the accused and
strengthening the guarantees of protection of his rights] / B. A. Denezhkyn, A. R. Mykhailenko // Voprosы
uholovnoho prava y protsessa. – Saratov: Yzd–vo Sarat. un–ta, 1977. – Vыp. 1. – P. 51–56.10.Maliarenko
V. T. Stanovlennia i rozvytok kryminalno-protsesualnoho prava na riznykh etapakh istorii Ukrainy[Formation and
development of criminal procedure law at different stages of the history of Ukraine] // Pravo Ukrainy. – 2004. – № 8.
– p. 3. 11.Tovstolis M. Rozuminnia zastavy v zvychaievomu pravi Ukrainy[Understanding the pledge in the common
law of Ukraine]. – K., 1928.– 12 p.12.Tymoshenko Yu. P. Istoriia rozvytku instytutu zapobizhnykh zakhodiv u
kryminalnomu protsesi Ukrainy [History of development of the institute of precautionary measures in the criminal
process of Ukraine]//Visnyk penitentsiarnoi asotsiatsii Ukrainy. -2017, № 1. – P.211-21713.Khakhutsiak
O. Istorychnyi aspekt zastosuvannia zapobizhnykh zakhodiv[Historical aspect of application of precautionary
measures]. – Naukovyi visnyk NAVS – 2011 – № 6. – 168 p.14. Khudoba N. V. Avstriiskyi kryminalnoprotsesualnyi
kodeks 1873 roku ta yoho zastosuvannia na terytorii Halychyny [Khudoba NV Austrian Criminal
Procedure Code of 1873 and its application in Galicia] / N. V. Khudoba // Forum prava. – 2009. – № 2. – P. 417–422
[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2009-2/09xnvntg.pdf15.Sharhei M. E.
– Uholovno–protsessualnыi kodeks USSR 1927 hoda. Polnыi tekst y kommentaryy [Criminal Procedure Code of the
USSR of 1927]. – Kh. – 1928 h. – 327 p.

Huzela M. "Formation and nature of preventive measures as measuresprocedural coercion in criminal procedural legislation and in the theory of criminal process of Ukraine" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-2020/formation-and-nature-preventive-measures