Powers of the High council of justice to ensure the independence of judges and the authority of justice

2020;
: 33-41
Authors:
1
Іnstitute law, psychology and innovative education Lviv Polytechnic National University Department of Theory, history and philosophy of law Assistant Professor

The article defines and analyzes the powers of the High Council of Justice to ensure the independence of judges and the authority of justice. It is proposed to differentiate the powers of the High Council of Justice: according to the object of influence: 1) powers in relation to judges; 2) powers over prosecutors; depending on the procedure of execution: 1) powers exercised by decision-making by a majority vote of the members present at the meeting; 2) powers exercised by decision-making by a majority of the entire composition of the High Council of Justice; 3) powers exercised through a decision by a qualified majority of votes; by source of origin: 1) powers exercised by the High Council of Justice on its own initiative; 2) powers exercised by the High Council of Justice on the initiative of other entities; by functional purpose: 1) powers in the direction of formation of the judiciary and career growth of judges; 2) powers to prosecute prosecutors and judges; 3) powers to ensure the independence of judges and the authority of justice; 4) powers in the direction of information and organizational support of the activities of bodies and institutions of the justice system.

1. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy "Pro Vyshchu radu yustytsii": Proekt Zakonu vid 19.09.2003[On Amendments to the Law of Ukraine "On the High Council of Justice": Draft Law of September 19, 2003 № 4173.] № 4173. Baza danykh "Zakonodavstvo Ukrainy" / VR Ukrainy. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=15871 (data zvernennia 29.03.2020 r.)2.Nazarov I. V. Pravovyi status Vyshchoi rady yustytsii: dys ... kand. yuryd. nauk: 12.00.10 [Legal status of the High Council of Justice: dis ... Cand. jurid. Science: 12.00.10.]. Nats. yuryd. akad. Ukrainy im. Ya.Mudroho. Kharkiv, 2005. 200 p (data zvernennia 29.03.2020 r.).3.Horodovenko V. V. Pryntsypy sudovoi vlady: monohrafiia. [Principles of the judiciary: a monograph] Kharkiv: Pravo. 2012. 448 p.4.Konstytutsiia Ukrainy: Zakon vid 28.06.1996 № 254k/96- VR. Baza danykh "Zakonodavstvo Ukrainy" [The Constitution of Ukraine: Law of 28.06.1996 № 254k / 96-VR. Database "Legislation of Ukraine"] / VR Ukrainy. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr/page (data zvernennia 29.03.2020 r.)5. Pro Vyshchu radu pravosuddia: Zakon vid 21.12.2016 № 1798-VIII.[On the High Council of Justice: Law of 21.12.2016 № 1798-VIII. Database "Legislation of Ukraine"] Baza danykh "Zakonodavstvo Ukrainy" / VR Ukrainy. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-19 (data zvernennia 29.03.2020 r.).6. Materialy VIII pozacherhovoho zizdu suddiv Ukrainy.[Proceedings of the VIII Extraordinary Congress of Judges of Ukraine.] Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy. 2007. № 7. P.4-16.7. Rehlament Vyshchoi rady pravosuddia: zatv. rishenniam Vyshchoi rady pravosuddia vid 24.01.2017 № 52/0/15-17[Rules of Procedure of the High Council of Justice: approved. by the decision of the High Council of Justice dated 24.01.2017 № 52/0 / 15- 17.]. Ofitsiinyi sait Vyshchoi rady pravosuddia/ Normatyvni akty. URL: http://www.vru.gov.ua/legislative_acts/28 (data zvernennia 25.12.2019 r.)/ 8. Kostkina Yu.O. Pravovyi status Vyshchoi rady pravosuddia: teoriia ta praktyka: monohrafiia.[Legal status of the High Council of Justice: theory and practice: monograph] Za zah. red. d.iu.n., prof. M. A. Pohoretskoho. Kyiv: Alerta, 2019. 268 p.9.Ievropeiska khartiia pro zakon "Pro status suddiv": Mizhnarodnyi dokument vid 10.07.1998. Khartiia Rady Yevropy. Baza danykh "Zakonodavstvo Ukrainy" [European Charter on the Law on the Status of Judges: International document of 10.07.1998. Charter of the Council of Europe. Database "Legislation of Ukraine"] / VR Ukrainy. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_236 (data zvernennia 02.12.2019 r.).10. Shchodo proiektu zmin do Konstytutsii Ukrainy v chastyni pravosuddia, zatverdzhenoho Konstytutsiinoiu komisiieiu 4 veresnia 2015 roku: Vysnovok, zatv. Venetsianskoiu komisiieiu vid 26.10.2015 CDLAD( 2015)027. [Regarding the draft amendments to the Constitution of Ukraine in terms of justice, approved by the Constitutional Commission on September 4, 2015: Conclusion, approved. Venice Commission of 26.10.2015 CDLAD (2015) 027] Strasburh. 13 p. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/229B826C8AC787DEC2257D87004987(data zvernennia 29.03.2020 r.) 11. 11.Panteleichuk L. B. Pytannia dystsyplinarnoi vidpovidalnosti suddiv u diialnosti Vyshchoi rady yustytsii. [Issues of disciplinary liability of judges in the activities of the High Council of Justice] Visnyk Vyshchoi rady yustytsii. 2010. № 1. P. 79-90.12. Ihonin R. V., Umnova O. V. Povnovazhennia Vyshchoi rady yustytsii u sferi kadrovoho zabezpechennia suddivskoho korpusu Ukrainy: analiz ta perspektyvy udoskonalennia.[Powers of the High Council of Justice in the field of staffing of the judiciary of Ukraine: analysis and prospects for improvement. ] Nauka i pravookhoronna diialnist. 2013. № 1(19) P. 19-24.13. Pohorilko V. F. Orhany derzhavnoi vlady Ukrainy:[Bodies of state power of Ukraine: monograph] monohrafiia. Kyiv: IDP NANU, 2002. 592 p.14. Konstytutsii derzhav (krain) svitu. Internet-biblioteka konstytutsii[Constitutions of states (countries) of the world. Online library of constitutions]. URL: http://worldconstitutions.ru/?p=148&page=2 (data zvernennia 29.03.2020 r.).15.Deklaratsiia pro derzhavnyi suverenitet Ukrainy: Deklaratsiia vid 16.07.1990. № 55-XII. Baza danykh "Zakonodavstvo Ukrainy"[ Declaration of State Sovereignty of Ukraine: Declaration of 16.07.1990. № 55-XII. Database "Legislation of Ukraine"] / VR Ukrainy. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/55-12 (data zvernennia 29.03.2020 r.)16. Pro sudoustrii i status suddiv: Zakon vid 02.03.2016 № 1402-VIII. Baza danykh "Zakonodavstvo https://doi.org/10.1055/s-0042-103043 Ukrainy"[On the Judiciary and the Status of Judges: Law of 02.03.2016 № 1402-VIII.] / VR Ukrainy. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (data zvernennia 29.03.2020 r.).

Baran A. "Powers of the High council of justice to ensure the independence of judges and the authority of justice" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-2020/powers-high-council-justice-ensure-independence