The distinguishing features of the Pidkamin Dominican Order monastery sacred urban space

SA.
2015;
: pp. 186 - 195
Автори: 
Boyko О., Khokhon М.

Lviv Polytechnic National University, Department of Restoration of Architectural and Art Heritage

У статті досліджено сакральний простір Підкаменя, сформований Домініканським монастирем та каплицями, розташованими поза межами монастирського комплексу. На основі бібліографічних та іконографічних матеріалів, а також проведених натурних обстежень висвітлено історичні та архітектурні особливості каплиць.

 1. Центральний державний історичний архів України у Львові (ЦДІАУЛ), ф. 186, оп. 6, спр. 912 – Кадастрова карта Підкаменя, 1844 р.;
 2. Сучасний аерознімок. З архіву А. Ямалинця, Львів.
 3. Вуйцик В. Українські церкви Бродівського району / В. Вуйцик, С. Івасейко, В. Слободян. – Львів, Місіонер. 2001. – С. 134;
 4. Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. – Киев: Будивельнык, 1985. – T. 3. – С. 110;
 5. Урсу Н. Сакральне мистецтво домініканського ордену на землях України (XVII–XIXст.): автореферат на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства / Н. Урсу. – Харків, 2008.
 6. Рожко М. Тустань давньоруська наскельна фортеця / М. Рожко. – Київ, 1996. – С. 192–193;
 7. Хохонь М. Ревалоризація ансамблю оборонного монастиря оо. Домініканів у Підкамені // Маґістерська дипломна робота [Рукопис]. – Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, кафедра РАМС. – Львів, 2014. – 132 с.;
 8. Barącz С. Dzieje klasztoru Dominikanów w Podkamieniu. – Tarnopol. 1870;
 9. Czołowski A. i Janusz B. Przeszłość i zabytki województwa Tarnopolskiego / С. Barącz. – Tarnopol, 1926. – С. 148–149;
 10. Krasny P. Kościoły i klasztory dawnego województwa ruskiego / Materiały do dziejów sztuki sakralnej. – Kraków: Międzynarodowe centrum kultury, 2007. – T. XIII. – С. 123-192;
 11. Ogarek Z. Podkamień k. Brodów. Krótki szkic histirii kościoła i klasztoru dominikanskiego / Z. Ogarek. – Lwów, 1939;
 12. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Pod red. F. Sulimierskiego. – Warszawa, 1887.  –  T.  8; 
 13. Stęczyński  M.  Okolice  Galicyi.  –  Lwów,  1847; 
 14. http://fototeka.ihс.uj.edu/;
 15. http://podoroziaib.org.ua/; 
 16. http://podkamien.pl/; 
 17.  http://mapire.eu/ Kriegsarchiw, Wien. Карта Підкаменя Йосифинського картографування інженера Ф. фон Міґа 1767-1789 рр.;
 18. Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/