Етапи еволюції закомарного завершення храмів Київської Русі

SA.
2015;
: сс. 36 – 44
Authors: 
Міхеєнко К. М.

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (м. Київ), кафедра теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв

Проаналізовано та узагальнено матеріали, присвячені перекриттю храмів київської та чернігівської школи ХІ–ХІІ ст. у контексті еволюції закомарного храму. Виявлено п’ять варіантів конструктивного вирішення та компонування перекриттів компартиментів між раменами просторового хреста і відповідних цим варіантам різновидів завершень фасадів. Висунуто гіпотезу про заключний етап розвитку закомарного храму, у якому могли застосовувати хрестові склепіння, які найбільше відповідають естетичній моделі такого типу храму.

1. Архів Національного заповідника “Софія Київська”. НАДР № 1649. Архів М. В. Холостенка. № 36. Исследования Борисоглебского собора 1947 г., 77 л. 2. Архів Національного заповідника “Софія Київська”. НАДР № 1681. Холостенко Н. В. Отчет об исследованиях памятника архитектуры XII века – Кирилловской церкви в г. Киеве (1950–1954 гг.), 67 л. 3. Архів Українського державного науково-дослідного та проектного інституту “УкрНДІпроктрреставрація”. № 631. Спаський собор у Чернігові. Холостенко Н.В. Отчет об исследованиях 1968–69 гг. внутри СпасоПреображнского собора в Чернигове, 34 л. 4. Архів Українського державного науково-дослідного та проектного інституту “УкрНДІпроктрреставрація”. № 631. Спаський собор у Чернігові. Холостенко Н. В. Альбом к отчету об исследованиях 1968–69 гг. внутри Спасо-Преображенского собора в Чернигове, 70 л. 5. Асеев Ю. С. Архитектура Кирилловской церкви-заповедника: дис. на соискание уч. ст. кандидата архитектурных наук / Асеев Юрий Сергеевич. – К., 1947. – 158 с. 6. Асєєв Ю.С. Джерела. Мистецтво Київської Русі / Ю. С. Асєєв. – К.: Мистецтво,1980. – 216 с. 7. Асеев Ю.С. Архитектура древнего Киева / Ю. С. Асеев. – К.: Будівельник, 1982. – 160 с. 8. Асеев Ю.С. Новое о композиционном замысле Софийского собора в Киеве / Ю. С. Асеев, И. Ф. Тоцкая, Г. М. Штендер // Древнерусское искусство: Художественная культура Х – первой половины ХІІІ вв.– М.: Наука, 1988. – С. 13–27. 9. Бикова Р. Видубицький монастир / Р. Бикова // З історії української реставрації: Додаток до щорічника “Архітектурна спадщина України”. – К.: Українознавство. – С. 177–182. 10. Каргер М. К. Древний Киев. Очерки по истории материальной культуры древнерусского города / М. К. Каргер. – Том II. Памятники киевского зодчества Х–ХIII вв. – М.-Л.: Издательство академии наук СССР, 1961. – 661 с. 11. Комеч А. И. Древнерусское зодчество конца X – начала XII в. Византийское наследие и становление самостоятельной традиции / А. И. Комеч. – М.: Наука, 1987. – 320 с. 12. Кресальний М. Й. Софійський заповідник у Києві. Архітектурно-археологічний нарис / М. К. Кресальний. – К.: Державне видавництво літератури з будівництва і архітектури УРСР, 1960. – 428 с. 13. Логвин Г. Н. Новые исследования древнерусской архитектуры / Г. Н. Логвин // Строительство и архитектура. – 1978. – № 8. – С. 31–34. 14. Логвин Н.Г. Михайловская церковь на Выдубичах в Киеве / Н. Г. Логвин // Советская археология. – 1986. – № 4. – С. 266–272. 15. Мовчан І. І. Археологічні дослідження на Видубичах / І. І. Мовчан // Стародавній Київ. – К.: Наукова думка, 1975. – С. 80–106. 16. Раппопорт П. А. Зодчество Древней Руси / П. А. Раппопорт. – Л.: Наука, 1986. – 160 с. 17. Холостенко Н. В. Исследование руин Успенского собора Киево-Печерской лавры / Н. В. Холостенко // Советская археология. – 1955. – ХIII. – С. 341–358. 18. Холостенко Н. В. Новые данные о Кирилловской церкви в Киеве / Н. В.Холостенко // Памятники культуры. Исслед. и реставрация. – М., 1960. – Т. 2. – С. 5–19. 19. Холостенко М.В. Успенський собор Печерського монастиря / М.В. Холостенко // Стародавній Київ. – К.: Наукова думка, 1975. – С. 107–170. 20. Холостенко М.В. Нові дослідження Іоанно-Предтеченської церкви та реконструкція Успенського собору Києво-Печерської лаври / М. В. Холостенко // Археологічні дослідження стародавнього Києва. – К.: Наукова думка, 1976. – С 131–165. 21. Холостенко Н. В. Исследования Спасского собора в Чернигове / Н. В. Холостенко // Реставрация и исследования памятников культуры. – М.: Стройиздат, 1990. – С. 6–18. 22. Штендер Г. М. Первичный замысел и последующие изменения галерей и лестничной башни Новгородской Софии / Г. М. Штендер // Древнерусское исскуство. Проблемы и атрибуции. – М.: Наука, 1977. – С. 30–54.