Метод вибору оптимального алгоритму криптографічного захисту інформації

2010;
: сс. 220 – 232
Authors: 
Висоцька В.А., Гарасим О.Р.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Вирішується завдання оптимізації вибору алгоритму криптографічного захисту інформації для електронного урядування в Україні за допомогою нелінійної згортки критеріїв на основі методу аналізу ієрархій з урахуванням вимог: безпека, швидкість, характеристика алгоритму. В результаті визначено оптимальний криптоалгоритм, який забезпечує цілісність та доступність інформації під час функціонування електронного урядування, автентифікацію користувачів та неможливість заперечення факту відправлення/отримання інформації.

1. Про електронне урядування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://e-gov.org.ua/node/13. 2. Душейко Г.О. Деякі питання розкриття та розслідування злочинів у сфері комп’ютерної інформації [Електронний ресурс] / Г.О. Душейко, М.О. Сергатий Режим доступу: http://www.bezpeka.com/ru/lib/spec/art66.html. 3. Закон України. Про захист інформації в автоматизованих системах (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, № 31. – С. 286) (Вводиться в дію постановою ВР №81/94-ВР від 05.07.94, ВВР, 1994, № 31. – С. 287). 4. Закон України. Про державну таємницю. № 1079-XIV 21 вересня 1999 року. 5. ДСТУ 3396.0-96. Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення [Текст]. – К.: Держстандарт України, 1996. – 20 с. 6. Грайворонський М.В. Безпека інформаційно-комунікаційних систем [Текст] / М.В. Грайворонський, О.М. Новіков. – К.: Видавнича група BHV, 2009. – 608 с. 7. Schneier B. Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C (second Edition) [Text] / B. Schneier. – N.Y.: John Wiley & Sons, Inc., 1996. – 758 p. 8. Ногин В. Д. Принятие решении в многокритериальной среде: количественный подход [Текст] / В.Д. Ногин. – М. : Физматлит, 2002. 9. Алгоритмы симметричного шифрования. Ч. 3. Разработка Advanced Encryption Standart (AES) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.intuit.ru/department/security/networksec/4/5.html. 10. Saaty T. L. An eingenvalue allocation model for prioritization and planning [Text] / T. L. Saaty // Energy Management and Policy Center. – University of Pennsylvania, 1972. 11. Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем [Текст] / Т. Саати. – М.: Радио и связь, 1991. 12. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий [Текст] / Т. Саати. – М.: Радио и связь, 1989. 13. Saaty T. L. Multicriteria Decision Making. The Analytic Hierarchy Process: Planning. Priority Setting. Resource Allocation [Text] / T.L. Saaty. – University of Pittsburgh, RWS Publications, 1990. 14. Yu P.L. Multiple Criteria Decision Making: Concepts, Techniques, and Extensions [Text] / P.L. Yu. – Plenum Press, N.Y., 1985. 15. Андрейчиков A.B. Анализ, синтез, планирование решений в экономике [Текст] / A.B. Андрейчиков, O.H. Андрейчикова. – М.: Финансы и статистика, 2001. 16. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений [Текст] / О.И. Ларичев. – М.: Логос, 2000. 17. Ногин В.Д. Применение линейной алгебры в принятии решений [Текст] / В.Д. Ногин, С.В. Чистяков. – СПб.: СПбГТУ, 1998. 18. Подиновский В.В. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач [Текст] / В.В. Подиновский, В.Д. Ногин. – М.: Наука, 1982. 19. Гермейер Ю.Б. Введение в исследование операций [Текст] / Ю.Б. Гермейер. – М.: Наука, 1971. 20. Карманов В.Г. Моделирование в исследовании операций [Текст] / В.Г. Карманов, В.В. Федоров. – М.: Тема, 1996.