Науковий журнал «Теорія і практика будівництва»

Видання «Теорія і практика будівництва» (далі Журнал) засновано у 2019 р. за рішенням вченої ради Інституту будівництва та інженерії довкілля від 23 березня 2019 р. Журнал є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Теорія і практика будівництва», який входить до переліку фахових видань ВАК України, в яких можна друкувати матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

Науковий журнал видається 2 рази на рік

Мови видання – українська та англійська (змішаними мовами)

Головний редактор – д.т.н., проф. Желих В.М.

Тематика Журналу:

 • Будівельні конструкції, будівлі та споруди;
 • Будівельні матеріали та дорожнє будівництво;
 • Технологія будівельного виробництва;
 • Будівельна механіка;
 • Інженерія довкілля;
 • Теплогазопостачання та вентиляція;
 • Водопостачання та водовідведення.

Видання «Теорія і практика будівництва» публікує статті українською та англійською мовами вітчизняних і зарубіжних вчених, тематика яких стосується зазначених наукових напрямів, а також інших проблем будівництва та інженерії довкілля. Журнал є безгонорарним виданням.

Журнал регулярно публікує результати досліджень вчених Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка», інших українських установ та зарубіжних науковців. Журнал надає можливості для обміну науковими ідеями, дослідницькими методологіями, практичними досягненнями і формує інформаційне поле для наукових дискусій. 

Мета видання – висвітлення актуальних проблем досліджень у різних галузях будівництва та інженерії довкілля та шляхів їх вирішення, а також залучення до цього процесу найбільш вагомих представників вітчизняної та закордонної наукової та професійної спільноти.

Завдання:

 • забезпечення розширення наукового кругозору дослідників із профільних та суміжних галузей знань;
 • інформування широких кіл науковців та практиків про проблематику та передовий досвід різномасштабних досліджень в галузі;
 • сприяння в налагодженні творчих зв’язків між різними науковими і виробничими колективами; 
 • залучення вчених і фахівців різних відомств до співпраці та кооперації для вирішення актуальних проблем досліджень у будівництві.

Також у Журналі можна друкувати статті, підготовлені за матеріалами доповідей на щорічних Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях.

Свідоцтво про реєстрацію: ще немає
Періодичність видання – 2 номери на рік. Терміни прийому статей – до кінця квітня та до кінця жовтня місяця кожного року.
Вільний доступ до макету статей.
Журнал на сайті електронного наукового архіву Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка».