Академічна мобільність українського студентства в умовах глобалізованого простору: філософсько- правові аспекти

Автори:
1
Львівський державний університет внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права

У  статті  на  основі  ґрунтовного  аналізу  чинного  національного  й  міжнародного
законодавства,  сучасних  наукових  розвідок  окреслено  теоретико-правові  аспекти
академічної  мобільності  українського  студентства  в  умовах  глобалізованого  простору. 
З’ясовано, що академічна мобільність, як свідчить практика, є системним явищем. Вона
враховує  об’єктивну  сторону(державну  політику  в  галузі  освіти  –  професійної  освіти
(навчання),  державну  кадрову  політику  в  різних  професійних  групах,  нормативно-правові  умови  освіти,  навчання,  зокрема  і  професійного,  професійної  діяльності)  та
суб’єктивну(особисті  якості  людини  в  академічному  та  професійному  середовищах)  як
певну  структуровану  модель,  парадигму  забезпечення  такого  виду  мобільності  як
основної складової успішності в навчанні, а згодом – професіоналізму. 
Доведено,  що  головною  метою  процесу  мобільності  є  переміщення,  перспектива, 
працевлаштування.  Побудова  концепції  розвитку  міжнародної  діяльності  та  участь  у
спільних  освітніх  проектах  мають  стратегічне  значення  для  закладів  вищої  освіти.  У
такому  випадку  новітні  освітні  стратегії  ведуть  до  якісних  зрушень  чи  вдосконалення
робочого  процесу  або  структури  університету  та  узгоджуються  з  концепцією  розвитку, 
проблематикою наукової діяльності та навчальними планами закладу.

1. Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» vid 17. 01. 2002 No. 2984-III [Law ofUkraine "On Higher Education" of 17.01.2002 No. 2984-III.]. Baza danykh«Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. Available at:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2984-14 2. Skyba T. Yu. Analiz stanu itendentsii rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini. Naukovi pratsi [Analysis of thestate and trends of higher education in Ukraine]. Derzhavne upravlinnia. 2013. Vol. 202. T. 214. pp. 136–140. 3. Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 17 sichnia 2002 r. No. 2984-III [About higher education: Law of Ukraine dated January 17,2002 No. 2984-ІІІ.]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2002. No. 20. P. 134. 4. Horbachyk A. P. Osoblyvosti menedzhmentu vyshchoi osvity v suchasnykhumovakh [Features of management of higher education in modern conditions].Aktualni problemy sotsiolohii, psykholohii, pedahohiky. 2010. Vol. 11. pp. 5–20.5. Nikolaienko S. Yakist vyshchoi osvity Ukrainy – pohliad u maibutnie [Thequality of higher education in Ukraine is a look into the future]. Svit finansiv. Vol. 3(8). Zhovten, 2006. рр. 7–22. 6. Dluhopolskyi O. Rozbudova vnutrishnoisystemy zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity Ukrainy u svitli oriientyrivyevropeiskoho standartu [Development of an internal quality assurance system forhigher education in Ukraine in light of the European standards]. Vyshcha osvita vUkraini: poriadok dennyi dlia reform. Za zah. red. Nikolaieva Ye. B. Kyiv:Predstavnytstvo Fondu Konrada Adenauera v Ukraini Publ, 2017. pp. 28–33. 7.Zakharchyn R.M. Problemy i perspektyvy rozvytku vyshchoi osvity nainnovatsiinii osnovi [Problems and prospects for the development of highereducation on an innovative basis]. Naukovizapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava. 2011. Vyp. 7. S. 13–15.

Romanian M. P. Academic mobilityofukrainian study in globalized space:77 philosophical and legalaspects