ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРИ МОНАСТИРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ ГАЛИЦЬКОГО ПОДІЛЛЯ

1
Національний університет “Львівська політехніка” кафедра дизайну та основ архітектури інституту архітектури
2
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну та основ архітектури

У статті досліджується історія формування та розвитку архітектури монастирських комплексів на етнічних історико - географічних землях Галицького Поділля. Визначено суспільно-політичні чинники, які впливали на цей процес. Введено в науковий обіг відомості про найзначніші монастирі регіону: монастир Кармелітів у місті Теребовлі та Угорницький василіанський монастир біля села Підгора Теребовлянського району. Будівлі, що є пам’ятками архітектури національного значення, були збудовані в середині ХVІІ століття на місці давніших споруд.

Як видно із дослідження, монастирі, що належали до різних конфесій, крім сакральної мали яскраво виражену оборонну функцію. Територію монастирів оточували міцні мури з кутовими баштами та бійницями. Історичні події на території Західного Поділля призводили до руйнування споруд. Реставрації, які проводились на кошти місцевих меценатів та зміна конфесійної приналежності змінювали зовнішній вигляд будівель.

 1. Григорук, Н., 2013, Політика Австро-Угорщини стосовно українського питання в Галичині в кінці ХІХ – на початку ХХ століття, Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль. Вип. 1. – Ч. 1., Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, с.182-187.
 2. Ісаєвич, Я. Д., 2009, Королівство Ґаліції і Лодомерії, Енциклопедія історії України: у 10 т., т.5. Київ: Наукова думка, с.172.
 3. Бажан, М., 1967. Історія українського мистецтва, т. 2. Київ: Наукова думка с.86 – 87.
 4. Мацюк, О., 1990. Оборонне зодчество України. Пам’ятки України, 2. с.43 - 47.
 5. Жарких, М. (1975 – 2018) «Монастир Підгорянський. Прадідівська слава. Українські пам’ятки» [«Monastyr Pidhorianskyi. Pradidivska slava. Ukrainski pam’iatky»], доступно на: https://www.pslava.info/Terebovlja.
 6. Панюс, М., 2012, Суспільно-політична ситуація в Галичині у час будівництва залізниці Австро-Угорщиною. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія, 2. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, с.18-23.
 7. Ричков, П., 1990, Західноукраїнські міста – фортеці XVI – XVIII століть. Памятки України, 2, с.20 – 22.
 8. ibrary  (08.07.2016), «Теребовля на історико-культурній мапі Тернопільщини» [«Terebovlia na istoryko-kulturnii mapi Ternopilshchyny»], доступно на: http://irp.te.ua/terebovlya-na-istory-ko-kul-turnij-mapi-ternopil-shhy-ny .
 9. Чень, Л., 2008, Архітектура українських василіанських монастирських комплексів та ансамблів в контексті історичного розвитку. Проблемы теории и истории архитектуры Украины, 8. Одесса, с.184-187.
 10. Шаршаткіна, С. , 2001, Оборонні культові споруди. Теребовлянщина: краєзнавчий альманах-календар. Тернопіль : Збруч. с.147—148.
 11. Hryhoruk, N., 2013, Policy of the Austro-Hungarian Republic concerning the Ukrainian question in Galicia at the end of the nineteenth and early twentieth centuries, Naukovi zapysky Ternopilʹsʹkoho natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatyuka. Seriya: Istoriya. – Ternopilʹ. Vyp. 1. – CH. 1., Ternopilʹ: Vyd-vo TNPU im. V. Hnatyuka, s.182-187.
 12. Isayevych, YA. D., 2009, Kingdom of the Galician and Lodomeria, Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny: u 10 t., t.5. Kyyiv: Naukova dumka, s.172.
 13. Bazhan, M., 1967. History of Ukrainian Art, t. 2. Kyyiv: Naukova dumka s.86 – 87.
 14. Matsyuk, O., 1990. Defensive architecture of Ukraine.. Pamʺyatky Ukrayiny, 2. s.43 - 47.
 15. Zharkykh, M. (1975 – 2018) "Monastery of Podgorians'kyi. Grandfather glory Ukrainian Sights » [«Monastyr Pidhorianskyi. Pradidivska slava. Ukrainski pamʺiatky»], dostupno na: https://www.pslava.info/Terebovlja.
 16. Panyus, M., 2012, Socio-political situation in Galicia at the time of construction of the Austro-Hungarian railways.. Naukovi zapysky Ternopilʹsʹkoho natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatyuka. Seriya: Istoriya, 2. Ternopilʹ: Vyd-vo TNPU im. V. Hnatyuka, s.18-23.
 17. Rychkov, P., 1990, Western Ukrainian cities - forts of the XVI - XVIII centuries. Pamyatky Ukrayiny, 2, s.20 – 22.
 18. Library (08.07.2016), «Terebovlya na istoryko-kulʹturniy mapi Ternopilʹshchyny» [«Terebovlia na istoryko-kulturnii mapi Ternopilshchyny»], dostupno na: http://irp.te.ua/terebovlya-na-istory-ko-kul-turnij-mapi-ternopil-shhy-ny .
 19. Chenʹ, L., 2008, Architecture of Ukrainian Basilian Monastic Complexes and Ensembles in the Context of Historical Development.. Problemy teoryy y ystoryy arkhytektury Ukrayny, 8. Odessa, s.184-187.
 20. Sharshatkina, S. , 2001, Defensive religious buildings. Terebovlia region: local history almanac calendar.. Ternopilʹ : Zbruch. s.147—148.