Проблема безпеки виборів 2014 р. в Україні

Надіслано: Січень 12, 2015
Прийнято: Лютий 18, 2015
Автори: 
Mykola Buchyn

Lviv Polytechnic National University

В статті розглядається проблема безпеки виборчого процесу на позачергових президентських та парламентських виборах 2014 р. в Україні. Аналізуються дії української влади як в сфері законотворчої діяльності, так і в площині електоральної практики для нейтралізації безпекових загроз під час позачергових виборів глави держави та виборів народних депутатів 2014 р.

1. Zakon Ukrainy «Pro vybory narodnykh deputativ Ukrainy» vid 17 lystopada 2011 r. – Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4061-17
2. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro vybory Prezydenta Ukrainy» ta deiakykh inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo tekhniko-iurydychnoho vdoskonalennia vyborchoho protsesu» vid 13 bereznia 2014 r. – Available at: http:// www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/879-18/page
3. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro vybory Prezydenta Ukrainy» shchodo zabezpechennia nalezhnoi orhanizatsii ta provedennia vyborchoho protsesu» vid 15 travnia 2014 r. – Available at: http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1272-18/paran2#n2.
4. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy "Pro vybory Prezydenta Ukrainy" shchodo zabezpechennia nalezhnoi orhanizatsii ta provedennia holosuvannia» vid 20 travnia 2014 r. – Available at: http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1276-18/paran2#n2
5. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do statti 24 Zakonu Ukrainy "Pro vybory Prezydenta Ukrainy" shchodo zmenshennia minimalnoi kilkosti chleniv dilnychnykh vyborchykh komisii» vid 6 travnia 2014. – Available at: http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1245-18/paran2#n2
6. Zvit dovhostrokovoho sposterezhennia za pozacherhovymy vyboramy prezydenta Ukrainy 25 travnia 2014 r. (8-22 travnia 2014 r.). – Available at: http://www.cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug:25-2014-8-22-20141221.
7. Zvit za rezultatamy dovhostrokovoho sposterezhennia KVU za pidhotovkoiu do pozacherhovykh vyboriv prezydenta Ukrainy protiahom 18 kvitnia – 8 travnia 2014 roku. – Available at: http://www.cvu.org.ua/nodes/view/type: news/slug:18-8-2014.
8. Zvit № 2 za rezultatamy dovhostrokovoho sposterezhennia za period 16 veresnia – 5 zhovtnia 2014 r. – Available at: http://www.electioninfo.org.ua/ nodes/nodes/view/type:reports/slug:zvt-2-za-rezultatami-dovgostrokovogo-sposterezhennya-za-perod-16-veresnya-5-zhovtnya.
9. Zvit № 3 za rezultatamy dovhoterminovoho sposterezhennia za period 6-23 zhovtnia 2014 r. – Available at: http://www.electioninfo.org.ua/nodes/ nodes/view/type:reports/slug:zvt-3-za-rezultatami-dovgostrokovogo-sposterezhennya -za-perod-z-4-po-21-zhovtnya-2014-r.
10. Ukraine. Early Presidential Election. OSCE/ODIHR Election Observation Mission. Final Report. 26 October 2014. – Warsaw, 2014. – 64 pp. – Acailable at: http://www.osce.org/uk/odihr/elections/ ukraine/133441?download=true.
11. Ukraine. Early Presidential Election. OSCE/ODIHR Election Observation Mission. Final Report. 25 May 2014. – Warsaw, 2014. – 44 pp. – Available at: http://www.osce.org/uk/odihr/elections/ukraine/120961?Download =true.
12. Finalnyi zvit sposterezhennia za pozacherhovymy vyboramy prezydenta Ukrainy 25 travnia 2014 roku. – Available at: http://www.cvu.org.ua/nodes/ view/type:news/slug:431.