Серія «Гуманітарні візії»

Крайній термін подання статей до 1-го випуску, Том 7 (Т.7, №1, 2021)  -  5 квітня 2021 року

Будь ласка, надсилайте свої статті заздалегідь, щоб був час на приготування рецензій та ймовірні виправлення статей.

Очікувана дата публікації 1-го випуску журналу, Том 7 (Т.7, №1, 2021) -  22 червня 2021 року.

Журнал "Гуманітарні візії" засновано 2015 року.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 19.04.2019:

Серія КВ №23890-13730Р

(2015-2018 рр.: КВ 21627-11527Р).

Міністерством науки та освіти України внесено до фахових часописів з філософських та політичних наук 11 липня 2016 року. Затверджено наказом №1222 від 07.10. 2016 року.

З 15.10.2019 року журнал є фахових журналом категорії "Б" зі спеціальностей 033-філософія та 052-політологія (Наказ Міністерства освіти і науки України №1301): 

https://ouci.dntb.gov.ua/editions/GQj5R707/​

У журналі публікуються статті англійською, польською та українською мовами.

Рекомендовані до друку статті публікуються безкоштовно. 

Журнал не орієнтується на якусь окрему філософську чи політологічну школу та не репрезентує особливі філософські та політологічні погляди. Журнал орієнтується на методологічний плюралізм та розмаїття думок і позицій, які науково аргументовані та доведені. 

До друку приймаються статті, в яких висвітлюються проблеми з галузей політичних і філософських наук. Актуальними є аналітичні статті з політичних наук, в яких висвітлюються та пропонуються розв'язання таких проблем: 1) кризова ситуація з емігрантами, 2) національна та глобальна безпека, 3) тероризм, 4) гібридні війни, 5) міжнародні відносини, 6) система противаг та стримувань, 7) політичні ідеології в постмодерному світі.

З філософських наук вітаються статті, в яких аналізуються проблеми метафізики та онтології, феноменології, епістемології, етики та естетики, історії філософії, соціальної філософії та філософії історії, філософії науки й техніки, методології наукового пізнання.

Також приймаються до друку рецензії монографій з політичних та філософських наук, огляди філософських подій (конференцій, симпозіумів, круглих столів тощо), як в Україні, так і закордоном, переклади оригінальних філософських праць (фрагменти) та статей, есеїв тощо з коментарями перекладача/чів. 

Числа журналу виходять двічі на рік (червень та грудень).

 Статті перевіряються на плагіат. Запроваджено також подвійне анонімне рецензування.

Анонімне рецензування може тривати від двох до шести місяців; це залежить від зайнятості рецензента. Тому статті подані до редакції можуть і не потрапити до поточного числа журналу, а до наступних чисел.

Видавець та засновник журналу: Національний університет "Львівська політехніка".

Журнал внесено до реферативної бази наукової періодики України (Національна бібліотека України імені Володимира Вернадського):

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM

=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=

0&S21STR=%D0%96101312

Журнал внесено до реферативної бази ERIH PLUS (the European Reference Index for Humanities and Social Sciences):

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=498445

Журнал внесено до реферативної бази даних CiteFactor:

https://www.citefactor.org/journal/index/24076#.XQEFX9IzbDc

Журнал індексується в наукометричній базі Index Copernicus:  

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45921 (ICV 2017: 55.50)

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45921&lang=pl (ICV 2018: 78.80)

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45921 (ICV 2019: 84.81)