Роль німецької національної меншини у суспільно-політичному житті сучасної Польщі

Надіслано: Лютий 24, 2015
Прийнято: Березень 30, 2015
Автори: 
Natalija Shypka

Ukrainian Army Academy

Проаналізовано місце та роль німецької національної меншини у суспільно-політичному житті Республіки Польща. З’ясовано, що німецька спільнота є активним суб’єктом етнополітики. Встановлено, що меншина приймає участь у виборчому процесі через власні виборчі комітети, представлена на державному рівні та на рівні місцевого самоврядування.

1. Archiwum Akt Nowych (AAN), KC PZPR, sygn.237/V/75, Ludność niemiecka według stanu na dzień 31 marca 1952r.
2. Berlińska D. Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości. / Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1999. – 400 s.
3. Browarek T. Życie organizacyjne mniejszosci niemieckiej w Polsce po 1989 roku. Mobilizacja i etniczność / pod.red. M. Giedrojć, D. Kowalewska, M. Mieckowska / Szczecin: Wydawnictwo ZAPOL, 2012. – 298 s.
4. Budyta –Budzyńska, Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem? / Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2003. – 245 s.
5. Chałupczak H. / Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995. / Chałupczak H., Browarek T. – Lublin, 1998 – 230 s.
6. Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania inicjatyw lokalnych [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.fundacja.opole.pl/index.php?id=1
7. Jas-Koziarkiewicz M., «Podróże po mniejszym niebie». Dotowane pisma mniejszości niemieckiej w Polsce, jako prasa środowiskowa po 1989 roku / Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, Warszawa, 2009. – 160 s.
8. Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna - NSP 2011 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/ludnosc-sta...
9. Osękowski C., Społeczeństwo Polski Zachodniej i Północnej w latach 1945-1956. Procesy inegracji i dezintegracji / C. Osękowski. – Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, , 1994. – s.138.
10. Portal niemców w Polsce [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.vdg.pl/pl/article/15-sejmik-wojewodztwa-opolskiego
11. Sprawozdanie stenograficzne z 7. Posiedzenia Sejmu, X kadencja. 12 września 1989r.
12. Stosunek polaków do innych narodów [Електронний ресурс] // Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) –Warszawa – luty 2003. – BS/12/2013 –– Режим доступу: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_012_13.PDF
13. Strauchold G. Problem ludności rodzimej na Ziemiach Zachodnich i Północnych a zagadnienie mniejszości niemieckiej w latach 1945-1948 / G. Strauchold – Wrocław: Wrocławskie studia z historii najnowszej,, 1995. –. 365s.
14. Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.traktaty.msz.gov.pl/fd.aspx?f=P0000006258.pdf
15. Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowosciowe i etniczne w Polsce 2006-2008 / [G. Gulaszewskiego i M.Chmielewskiego], – Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2010. –348 s.