Менеджмент інформаційно-комунікаційної сфери в контексті становлення українського суспільства

Автори:
1
Національнийй університет "Львівська політехніка"

Досліджено роль менеджменту інформаційно-комунікаційної сфери українського суспільства в контексті становлення та розвитку політичної, економічної, соціальної, науково-технологічної та інформаційно-комунікаційної сфер суспільного життя України. Розглядаються теоретико-концептуальні та практичні підходи до управління розвитком інформаційно-комунікаційної сфери українського суспільства.

Автором зясовано та проаналізовано теоретичні та практичні проблеми менедж­менту комунікаційної та видавничої сфери новітньої України в умовах глобалізації та регіоналізації соціальних комунікацій у контексті перспектив формування повноцінного національного інформаційного простору.

Також у статті відзначено, що сьогодні в Україні діє розгалужена система інформаційного законодавства. Прийняті закони України “Про інформацію”, “Про телебачення та радіомовлення”, “Про систему суспільного телебачення та радіомовлення України”, “Про інформаційні агентства”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації” тощо. Але при цьому інформаційне законодавство й досі значною мірою залишається фрагментарним і несистематизованим, а на рівні підзаконних нормативних актів має доволі суперечливий характер. Системно і постійно порушується мовне законодавство, що не сприяє утвердженню державної української мови і принижує національні почуття свідомої частини українців, які повинні мати вільні, плюралістичні, незалежні, але одночасно – соціально-підзвітні ЗМК.

1. Афонін О. В. Проблеми, що хвилюють українських видавців і книго- розповсюджувачів /
О. В.  Афонін // Портал української книжкової індустрії. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uabooks.info/ua/experts/?pid=3310. –Назва з екрану.

2. Бебик В. М. Інформаційно-кому­нікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз: [моногр.] / В. М. Бебик. – К.: МАУП, 2005. –440 с.

3. Владимиров В. М. Інформування, комунікація, спілкування: відмінне й спільне у просторі масового розуміння / В. М. Владимиров // Наукові записки Інституту журналістики. К., 2001. – Т.3. – С. 58–64.

 4. ДІнка Вернер Менеджмент ЗМК: Вступ: За лекціями, прочитаними в Ін-ті журналістики Київ. нац. ун-ту
ім. Т. Шевченка; [пер. з нім. С. Мацевського. За ред. В. Різуна]: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Пред­ставництво Фонду Конрада Аденауера в Україні / Вернер Д
Інка. –К., 2001. –60 с.

5. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке: [учеб. пособие];  [пер. с англ.] / П. Ф. Друкер. – М.: Изд. дом “Вильямс”, 2000. –272 с.

6. Зелінська Н. В. Наукове книговидання в Україні: історія та сучасний стан. – Львів: Світ, 2002. – 268 с.

7. Іванов В. Ф. Журналістська етика: [підручник] / В. Ф. Іванов, В. Є. Сердюк; [передм. В. П. Мостового]. – К.: Вища школа, 2006. – 231 с.

8. Кузнецова О.Д. Професійна етика журналістів: посібник: 2-е вид, перероб. і допов. – Львів, 2007. – 246 с.

9. Мескон М. Х. Основы менеджмента: [учебник] / М. Х. Мескон [и другие] –М.: “Дело”, 2000. –704 с.

10. Микитів О. Ю. Менеджмент видавничої справи в умовах глобалізації (на прикладі України) [Текст]: автореф. дис. ... канд. з соц. комунікацій: 27.00.06 / Микитів О. Ю.; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2010. – 16 с.

11. Микитів О. Ю. Маніпулятивний вплив ЗМІ на свідомість та культуру лю­дини / О. Ю. Микитів // Тези IV Міжнародної науково-практичної конференції “Соціаль­но-економічні і правові аспекти формування та розвитку організаційної культури підприємств як шлях до інтеграції національної економіки в європейський простір” (15––16 травня 2009 р.); Матеріали науково-прак­тичної конференції / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. А. Янковської. – Львів, 2009. –С. 142–145.
12. Почепцов Г. Г. Проблемы мас-медиа / Г. Г.  Почепцов // Політична думка. –1993. – № 1. –
С. 33–35.

13. Роль засобів масової інформації у формуванні громадської думки. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: www.grinchuk.lviv.ua/referat/1/973.html. –Назва з екрану.

14. Сенченко М. Соціальна інформація в глобальному інформаційному просторі / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 7. – С. 3––8.

15. Теремко В. Видавництво-ХХІ. Виклики і стратегії: монографія / В. Теремко. – К.: Академвидав, 2012. – 328 с.

16. Тимошик М. С. Видавнича справа  в Україні на сучасному етапі: тенденції, проблеми / М. С. Тимошик // Наукові записки Ін-ту журналістики. – К., 2001. – Том 5 (жовтень-грудень). – С. 33–41.