Anatoliy Voloshinovskii

Ivan Franko National University of Lviv
8, Kyryla i Mefodiya St., 79005 Lviv, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House