Hennadiy Voznyuk

L'viv Polytechnic National University

Вознюк Геннадій Леонідович (14.09.1949 р., м. Хуст Закарпатської обл.) – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка», лауреат премії імені Івана Огієнка. Автор близько 140 публікацій з проблем українського літературознавства та мовознавства, зокрема з питань історії української, літератури, франкознавства, сучасного літературного процесу, теоретичних аспектів письменницької критики, а також термінології, культури мовлення, методики викладання української мови тощо.

Закінчив відділення української філології філологічного факультету Львівського університету ім. І. Франка 1973 року.

3 1975 р. на викладацькій роботі у Львівському політехнічному інституті. З 1982 по 1985 рр. навчався в стаціонарній аспірантурі Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України (Київ), у 1985–1986 рр. працював науковим співробітником цього інституту. 1986 року захистив кандидатську дисертацію з проблем письменницької критики в українській літературі XX ст. У цей період активно виступав у періодиці з літературно-критичними статтями та рецензіями.

З 1986 р. працював на різних посадах у Львівській політехніці (старший викладач, доцент, заступник декана по роботі з іноземними студентами). У грудні 1989 р. очолив новостворену кафедру української мови Львівської політехніки, яка стала навчальним і науково-методичним осередком у справі гуманітаризації технічної освіти, унормування української науково-технічної термінології, опрацювання правописних проблем, удосконалення культури мовлення та ділового спілкування. На кафедрі вперше у незалежній Україні ще на початку 90-х років було розроблено і впроваджено для студентів технічних та економічних спеціальностей навчальні курси практичної стилістики української мови та ділової української мови. З 2017 р. − заступник завідувача кафедри та професор кафедри української мови.

Г. Л. Вознюк має широкий діапазон наукових зацікавлень у галузі прикладного мовознавства й методики викладання ділової української мови; як керівник авторських колективів брав участь у створенні понад тридцятьох навчально-методичних видань; є членом редколегії Вісника Національного університету «Львівська політехніка»«Проблеми української термінології».

Активно працює в ділянці фінансово-економічної термінології, робить вагомий внесок у її вдосконалення та розвиток, створюючи окремі нові і коригуючи наявні терміни і терміносполуки, приводячи їх у відповідність до словотворчих засобів сучасної української мови. Підготував у співавторстві з А. Г. Загороднім низку термінологічних словників, серед яких «Фінансовий словник» (Львів, 1996; 1997; К., 2000; 2002), «Словник банківських термінів» (К., 2000), «Облік і аудит» (Львів, 2002), «Інвестиційний словник» (Львів, 2005), «Фінансово-економічний словник» (Львів, 2005; К., 2007), «Ринок фінансових послуг» (Львів, 2008), а також чимало галузевих економічних словників. Брав співавторську участь у підготовці тритомної «Економічної енциклопедії» (К., 2000) та «Енциклопедії банківської справи України» (К., 2001).

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House