Yaroslav Yarosh

Poliskyy Natsionalnyy Universytet
7, Staryi Blvd.,Zhytomyr,10008, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House