Yaroslav Yarosh

Poliskyy Natsionalnyy Universytet
7, Staryi Blvd.,Zhytomyr,10008, Ukraine

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»