Canonico-legal justification church

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 134–138

Authors: 

Maryana Maletych

In the article the features of canonical and legal interpretation of the concept “Church”. The basic approaches dogmatic understanding of the Church as the Mystical Body of Christ, the Divine institution. We study two stages of institution of the Church: old Testament and new Testament.

 1. Конституція України: прийнята 28 червня 1996 р. // Електронний ресурс / Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
 2. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України № 987-XII від 23.04.1991 р. // Електронний ресурс / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/987–12.
 3. Аверинцев С. Софія–Логос: словник. – 2-ге вид. – Київ, 2004. – 640 с.
 4. Анрі де Любак. Роздуми про Церкву / пер. з фр. – К.: Дух і літера, 2010. – 504 с.
 5. Булгаков С. Очерки учения о Церкви // Путь. – № 1. – С. 53–78.
 6. Бердяев Н. А. Царство Духа и царство кесаря / Н. А. Бердяев. – М.: Республика, 1995. – 434 с. Електронний ресурс / Режим доступу: http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1947_40_00.html.
 7. Водопівець І. Еклезеологія. Церква Христова [перек. з італ. М. Димид]. Рим–Львів. – Монастир Монахів Студійського Уставу. – Львів: Свідчадо, 1994. – 288 с.
 8. Відкрита православна енциклопедія “Древо” // Електронний ресурс / Режим доступу: http://drevo-info.ru/articles/665.html.
 9. Джероза, Ліберо. Церковне право / пер. з нім. Н. Щиглевської. – Львів: Свідчадо, 2001. – 336 с.
 10. Димид М. Греко-католицька еклезеологія – Херсонеське таїнство свободи: т.1. Еклезіологія / М. Димил. – Львів: Свічадо, 2007 – 319 с.
 11. Зайцева-Чіпак Н. О. Роль церкви як соціального інституту у сучасному українському суспільстві / Вісник Львів. ун-ту., Серія соціол. 2010. Вип. 4. – 14 – 21 с.
 12. Милеант Александр. Священное Писание Ветхого Завета // Електронний ресурс / Режим доступу: http://www.e-reading.club/book.php?book=70739.
 13. Омельчук В. Регулювання церковно-державних відносин як чинник формування єдності гуманітарного простору європейських держав / В. Омельчук // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. – 2009. – Вип. 43. – С. 303–312.
 14. Поснов М. Є. История Христианской Церкви / М. Є. Поснов. – М.: Издательство имени святителя Льва, папы Римського, 2007. – 608 с. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://shalygin.ru/_outfiles/outpages/postnov_history.pdf.
 15. Павлов А. С. Курс церковного права. – СПБ.: Лань, 2002. – 384 с/ Електронний ресурс. – Режим доступу: http://lawdiss.org.ua/
 16. books/394.doc.html.
 17. Сливка С. С. Канонічне право: [навч. посіб.] / С. С. Сливка. – К.: Атіка, 2012. – 160 с.
 18. Цыпин В. А. Церковное право / В. А. Цыпин. – 2-е изд. –М.: Изд-во МФТИ, 1996. – 744 с.
 19. Шевченко В. М. Словник-довідник з релігієзнавства / В. М. Шевченко. – К.: Наукова думка, 2004. – 560 с.
 20. Шмидт О. Ю. Большая Советская Энциклопедия / гл. ред. О. Ю. Шмидт. В 65 т. – М. – ОГИЗ РСФСР. – т.60, 1934. – 629 с.