The Eddy-current Method and Structure of Hardware for Search of a Condactive Body in a Zone of Highway

2019;
: pp. 1 - 6
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

Often, conducting things with diamagnetic or ferromagnetic properties may be present in the overpass area (under the road or under the sidelines), which may be of particular value or threat, for example, to vehicles. Therefore, timely detection and disposal of such bodies are important. The article discusses the use of the eddy current method to search for such bodies. It is shown that the algorithm for detecting bodies with diamagnetic properties is different from the algorithm for detecting bodies with ferromagnetic properties, and the hardware for detecting them is used in both cases.

  1. Mizyuk L. Ya., Podzharyiy V. M., Prots R. V. Izmerenie invariantov magnitnogo polya pri elektrorazvedke. Kiev : Naukova dumka, 1976. 231 s.
  2. Patent na korysnu model No. 118669 UA, Ukraina. MPK G01V 3/16 (2006.01) Prystrii dlia aeroelektrorozvidky / Buchma I. M, Melnyk A. O. (Ukraina). No. zaiavky u 2017 12964, Zaiavl. 19.12.2016, Opubl. 28.08.2017. Biul. No. 16, 2017. 7 s.
  3. Patent na korysnu model No. 134375 UA Ukraina, MPK G01V 3/16 (2006.01) Prystrii dlia vyiavlennia lokalnykh providnykh til v zoni polotna shchliakhoprovodu / Buchma I. M., (Ukraina). No. Zaiavky: u201812744; Zaiavleno 21.12.2018; Opubl. 10.05.2019, Biul. No. 9, 2018. 7 s.
  4. Apparatura dlya aerogeofizicheskoy razvedki s magnitnyim i elektromagnitnyim informatsionnyimi kanalami /
    1. A. Vakulskiy, L. Ya. Mizyuk, R. V. Prots, Yu. Yu. Sikachevskiy; Pod red. L. Ya. Mizyuka. K.: Naukova dumka, 1985. 253 s.
  5. Buchma I.M. Zasoby vymiriuvannia induktyvnoi elektrorozvidky ta vykhrostrumovoi diahnostyky. Lviv: Vyd-vo NU “Lvivska politekhnika”, 2008. 294 s.
  6. Buchma I.M. Metod aeroelektrorozvidky providnykh mahnitnykh rud. Informatsiini tekhnolohii i systemy. No. 1-2, 2001. S. 115–122.