Вихрострумовий метод та структура апаратних засобів для пошуку локальних провідних тіл у зоні автошляхопроводу

2019;
: сс. 1 - 6
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Часто в зоні шляхопроводу (під дорожним покриттям, а частіше під узбіччям) можуть знаходитися провідні тіла з діамагнітними або феромагнітними властивостями, що можуть становити певну цінність або загрозу, наприклад, для транспортних засобів. Тому вчасне виявлення та утилізація таких тіл є важливими. Розглянуто використання вихрострумового методу для пошуку таких тіл. Показано, що алгоритм дій при виявленні тіл з діамагнітними властивостями відрізняється від алгоритму дій при виявленні тіл з феромагнітними власти- востями, а апаратні засоби виявлення використовують ті самі в обох випадках.

  1. Мизюк Л. Я., Поджарый В. М., Проць Р. В. Измерение инвариантов магнитного поля при электроразведке. К.: Наукова думка, 1976. 231 с.
  2. Патент на корисну модель № 118669 UA, Україна. МПК G01V 3/16 (2006.01) Пристрій для аероелектророзвідки / Бучма І. М, Мельник А. О. (Україна). № заявки u 2017 12964, Заявл. 19.12.2016, Опубл. 28.08.2017. Бюл. № 16, 2017. 7 с.
  3. Патент на корисну модель № 134375 UA Україна, МПК G01V 3/16 (2006.01) Пристрій для виявлення локальних провідних тіл в зоні полотна щляхопроводу / Бучма І. М., (Україна). № Заявки: u201812744; Заявлено 21.12.2018; Опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9, 2018. 7 с.
  4. Аппаратура для аэрогеофизической разведки с магнитным и электромагнитным информационными каналами / А. А. Вакульский, Л. Я. Мизюк, Р. В. Проць, Ю. Ю. Сикачевский; под ред. Л. Я. Мизюка. К.: Наукова думка, 1985. 253 с.
  5. Бучма І.М. Засоби вимірювання індуктивної електророзвідки та вихрострумової діагностики. –
  6. Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2008. 294 с.
    Бучма І.  М. Метод аероелектророзвідки провідних магнітних руд // Інформаційні технології і системи. № 1–2. 2001. С. 115–122.