Volume 1, Number 1, 2019

In this Number

(12 papers)
Z. Mychuda , L. Z. Mychuda , H. Yelisieieva, B. Yuskiv
pp. 7 - 18
U. Dzelendziak, V. Samotyy, V. Palyushok
pp. 25 - 31
Yu. Kynash, Yu. P. Kuhar, V. M. Myshchyshyn
pp. 32 - 38
Oleksandr Viter, Ilona Lagun, Ya. A. Lagun
pp. 46 - 52
Yu. Kynash, O. O. Petrushynsky, V. M. Myshchyshyn
pp. 53 - 58
O. O. Ivaniuk, H. I. Vlakh-Vyhrynovska, I. M. Kovela, V. M. Domanskyi
pp. 66 - 71
P. Mokrenko, V. Partola
pp. 72 - 79
pp. 80 - 86