Development of Domestic System of Safety Based on Internet Things Technology

2020;
: pp. 87 - 92
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
4
Lviv Polytechnic National University
5
Lviv Polytechnic National University

The system for searching movies based on their parameters has been developed. C # 7 programming language based on WPF framework and Json, LinQ, .NET and XAML technology is used. Shell and quick sorting algorithms and binary search are used to speed up information processing. Using the developed system will save time when selecting films according to certain criteria.

  1. Martyn Fauler. Shablony korporatyvnych prylozhenyj.-K.: Vydavnychyj dim “Dyalektyka-Vylyams”, 2019.- 544 s 
  2. Gektor Garsya-Molyna, Dzheffry D. Ulman, Dzhennyfer Uydom. Systemy baz dannych. Polnyj kurs.-K.:Vydavnychyj dim “Dyalektyka-Vylyams”, 2018.-1088 s.
  3. Tomas X. Kormen, Charlz Y. Lejzerson, Ronald L. Ryvest, Klyfford Shtajn. Algorytmy: postroenye y analyz.- K.: Vydavnychyj dim “Dyalektyka-Vylyams”, 2018.-1328 s.
  4. Alfred Acho, Dzhon Chopkroft, Dzheffry Ulman. Struktury dannych y algorytmy. Klassycheskoe yzdanye.- K.: Vydavnychyj dim “Dyalektyka-Vylyams”, 2019.-400 s.
  5. Dzhozef Albachary, Ben Albachary. C# 7.0. Spravochnyk. Polnoe opysanye yazyka. -K.: Vydavnychyj dim “Dyalektyka-Vylyams”, 2019.-1024 s.
  6. Endryu Troelsen, Fylypp Dzhepyks. Yazyk programmyrovanyya C# 7 y platformy .NET y` .NET Core. -K.: Vydavnychyj dim “Dyalektyka-Vylyams”, 2019.-1328 s.
  7. Dzhon Skyt. C# dlya professyonalov: tonkosty programmyrovanyya.-K.: Vydavnychyj dim “Dyalektyka- Vylyams”, 2019.-608 s.
  8. Metyu Mak-Donald. WPF: Windows Presentation Foundation v .NET 4.5 s prymeramy na C# 5.0 dlya professyonalov.-K.: Vydavnychyj dim “Dyalektyka-Vylyams”, 2017.-1024 s.