Volume 2, Number 1(2), 2020

In this Number

(12 papers)
H. I. Vlakh-Vyhrynovska, O. O. Ivaniuk, M. Vyhrynovskyi, N. Malynovskyi
DOI: https://doi.org/10.23939/amm2020.01.078
pp. 78 - 86
R. Cholkan, Yu. Kynash, O. Ya. Riznyk, Oleksandr Viter, V. M. Myshchyshyn
DOI: https://doi.org/10.23939/amm2020.01.087
pp. 87 - 92