Development of Multimedia Systemwith Elements of Playing Tasks

2020;
: pp. 49 - 56
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

To develop a multimedia system using elements of gamification in teaching, the meaning of the concept of “gamification” is studied and the main elements used for gamification in the educational process are identified. The developed software solution for learning a foreign language with elements of gamification will improve the learning process of apprentices.

  1. Vyvchennya movy — yak gra na muzychnomu instrumenti. [Elektronnyj resurs] — Rezhym dostupu: https://englishstudent.net/blog/2018/01/11/vyvchennya-movy-yak-gra-na-mu....
  2. Tytova S.V., Chykryzova K.V. Gejmyfykacyya v obuchenyy ynostrannym yazykam: psychologo- dydaktycheskyj y metodycheskyj potencyal // Pedagogyka y psychologyya obrazovanyya. 2019. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/geymifikatsiya-v-obuchenii-inostrannym... metodicheskiy-potentsial.
  3. Gejmifikaciya abo igrofikaciya na urokach [Elektronnyj resurs] — Rezhym dostupu: http://zakinppo.org.ua/kabineti/kabinet-metodiki-vikladannja-suspilnogum... disciplin/inozemni-movi/287-movni-tabori/dilimosja-vrazhennjami/hust-hustskij-rajon/5140-gejmifikacija-abo- igrofikacija-na-urokah-ukrainskoi-movi-ta-literaturi.
  4. Figma. [Elektronnyj resurs] — Rezhym dostupu: https://www.figma.com/file/ YZhW4rsrxV2RGNllmW0i9T/English?node-id=1%3A62.
  5. Qt Documentation. [Elektronnyj resurs] — Rezhym dostupu: https://doc.qt.io.
  6. Sozdanye gybrydnogo Qt Quick y C++ prylozhenyya. [Elektronnyj resurs] — Rezhym dostupu: https://habr.com/ru/post/122046/
  7. Qt 4.5 y Qt Creator 1.0 teper s namy!. [Elektronnyj resurs] — Rezhym dostupu: https://habr.com/ru/post/53565/